- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مظاهره صدها تن از مردم در ولایت پنجشیر

شمار تظاهر کننده‌گان که در حدود ۵۰۰ تن می‌رسید راه پیمایی شان‌را از منطقه لنگرخان آغاز و در مرکز ولایت خاتمه دادند.

تظاهرکننده گان خواهان محاکمۀ عاملین حادثه جریان تظاهرات جمعه گذشته در کابل بوده و روی برکناری مسئولین امنیتی تأکید داشتند.

قبل ازین نیز شماری از مردم، علیه استفاده از خشونت در برابر تظاهر کننده‌گان و کشته شدن پسر معاون مشرانو جرگه، عکس‌العمل تند نشان داده بودند.