- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مساعدت برای 172 خانواده بی جاشده در ولایات کندز و سر پل

بیجا شده

برای 172 خانواده بی جاشده از طریق ادارات امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایات کندز و سرپل مساعدت گردید.

محمد امین مدیر حالات اضطراری ریاست امور مهاجرین ولایت کندز گفت که برای 130 خانواده بی   جاشده از ولسوالی های دشت ارچی ، چهاردره ، قلعه زال و خان آباد ، مساعدت موسسه N.R.C مبلغ 6 هزار افغانی برای هر فامیل از طریق آن ریاست توزیع شد.

به اساس یک خبر دیگر برای 42 فامیل بی جاشده از ولسوالی های سنجارک ، کوهستانات و منطقه شیرم ها ، کمک موسسه N.R.C  برای هر خانواده مبلغ 8 هزار افغانی در حضور داشت نماینده گان ادارات زیربط دولتی ونهاد های همکار توزیع گردید.