- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مساعدت برای 130 خانواده بیجا شده در هلمند

بیجا شده

 

به اساس معلو مات ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت هلمند ، دوشنبه هفته گذشته برنامه توزیع مساعدت برای 130 خانواده بیجا شده توسط دفاتر همکار بین المللی از طریق ریاست امور مهاجرین ولایت آغاز شده است.

 

قرار است از طریق این برنامه برای هر خانواده 12 هزار افغانی پول نقد از طرف موسسه ACF و یک سیت مواد صحی از سوی موسسه IRC توزیع گردد.

 

همچنان ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هلمند برای 12 خانواده بیجا شده دیگرمواد غذایی را توزیع نموده است.