- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مساعدت مالی اداره سیستیکا با کودکستان قوماندانی عمومی اکادمی پولیس

کودکستان پولیس

 

به گفته سمونوال رازیم خان (روان )مدیرعمومی حقوق اطفال,  ریاست حقوق بشر به مناسبت روزجهانی طفل برای هرطفل مبلغ یکهزار افغانی رادرکودکستان قرارگاه وزارت ، کودکستان قوماندانی عمومی اکادمی پولیس ، قوماندانی زون 101آسمائی کابل وآمریت اعمالات خانه توزیع  نمود. مدیر حقوق اطفال اضافه نمودکه پول یادشده مبلغ 115هزار افغانی کمک ومساعدت اداره سیستیکا بوده که برای 115طفل درچهار کودکستان درحضورداشت هیئت موظف توزیع شد .

 

مسئولین کودکستان ها ازهمکاری وهمدردی ریاست حقوق بشرامورزنان واطفال اظهارسپاس وقدردانی نموده وافزودند که اطفال آینده سازان کشورهستند باید همیشه مورد توجه مقامات قرار بگیرند .