- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مساعدت برای 242 خانواده بی جاشده در ولایت سرپل

بیجا

 

آمریت امور مهاجرین ولایت سرپل ،برای 242 خانواده بی جاشده ،مساعدت موسسه حمایه اطفال را دیروز سه شنبه توزیع نمود.

 

به گفته عبدالاحمد آمر امور مهاجرین ولایت سرپل ،این خانواده ها قبلاً از اثر نا امنی منازل شان را در ولسوالی های سنچارک ،کوهستانات ومنطقه شیرم ها ترک وبه مرکز ولایت بی جاشده بودند.

 

وی افزود که مساعدت موسسه مذکور شامل 10 قلم وسایل مورد نیاز منزل را در حضور داشت نمایندگان مقام ولایت برای هر خانواده توزیع نمود.

 

طبق یک خبر دیگر برای دو فامیل بی جاشده از ولایت بادغیس مساعدت موسسه NRC مبلغ 8 هزار افغانی وکمک UNHCR ،شامل یک باب خیمه ،وسایل آشپزخانه ومواد غذائی برای هر فامیل ،از طریق آمریت امور مهاجرین آن ولایت دیروز توزیع گردید.