- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مساعدت با70 فامیل عودت کننده به ولایت لغمان

عودت کننده

به اساس معلومات محمد کاظم حق پال رئیس امور مهاجرین ولایت لغمان ،این مساعدت شامل 100 دالر برای هر فامیل بود که از سوی دفتر CWS تهیه شده بود.

 

منبع علاوه نمود که این فامیل ها در جریان سالروان از کشور پاکستان به ولایت لغمان عودت نموده اند.