- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

مساعدت با 630 خانواده بی جاشده از ولایت قندز

بیجا شده

 

ریاست امور مهاجرین ولایت تخار، برای 630 خانواده بی جاشده از ولایت قندز ، به آنولایت مساعدت نموده است.

سید مرتضی همدرد، رییس امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت تخار گفت که مساعدت مذکور، شامل مواد خوراکی بود که از طرف دفتر کنسرن تهیه و از طریق آن ریاست برای بی جاشده دو ولسوالی های بهارک، خواجه غار، رستاق و تالقان توزیع گردید .

 

به گفته منبع در اثر جنگهای اخیر در ولایت قندز، بیش از 2500 فامیل به ولایت تخار بی جاشده اند .