- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

محفل مساعدت به ورثۀ شهدای اردوی ملی برگزار شد

[1]

طی محفلی که در تالار کنفرانس های قرارگاه وزارت دفاع ملی تدویر یافت ، به ورثۀ شهدا مساعدت شد.

به سلسله مساعدت های وزارت دفاع ملی به خانواده های شهدا و معلولین اردوی ملی، به هریک از ورثۀ شهدای قول اردوی عملیات های خاص مبلغ یک لک و شصت و پنج  هزار افغانی (165000) و به هریک از معلولین مبلغ یک لک و دوازده هزار افغانی(12000) از جانب دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی سر‍‍پرست وزارت دفاع ملی نقدآ اهدا گردید.

در محفلی که به همین مناسبت در تالار کنفرانس های قرارگاه وزارت دفاع ملی تدویر یافته بود، دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی، خانواده های شهدا و معلولین، عده یی از روئسا، جنرالان و افسران وزارت دفاع ملی و ستردرستیز اشتراک نموده بودند.

سرپرست وزارت دفاع ملی ضمن اتحاف دعا به روان پاک شهدای قوای مسلح کشور بخصوص شهدای قول اردوی عملیات های خاص از خداوند(ج) برای شهدا بهشت برین و برای بازمانده گانشان صبر جمیل استدعا نمود.

آقای بهرامی شهدا را قهرمانانی دانست که شجاعانه جان های شیرین شانرا در راه تأمین امنیت سراسری در کشور، مبارزه با دهشت افگنی، دفاع از مردم و میهن شان از دست داده اند که یاد و خاطره شان هیچگاه فراموش نمی شود و درج تاریخ زرین افغانستان خواهد شد.

در این محفل، تورنجنرال بسم الله وزیری قوماندان قول اردوی عملیات های خاص پیرامون فعالیت های منسوبین کماندو به خصوص کارنامه های شهدا و معلولین در راستای تأمین صلح و ثبات سراسری در کشور صحبت نموده گفت که شهدای اردوی ملی بارزترین ترین خاطرۀ شهدای گلگون کفن افغانستان اند.

در اخیر یک تن به نماینده گی از فامیل شهدا صحبت نموده از مواظبت رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز از خانواده های شهدا و معلولین اردوی ملی ابراز رضایت و قدردانی نمودند.