- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

قفل زبان حامد کرزی شکسته شد

قفلی که از زبان رییس جمهور سابق کشور ما شکسته شد قفلی زنگ زده نبود که کلیدی جز اعتراف صریح کرزی آن را نگشاید بلکه مدت ها است که مردم ملکی، مطبوعات، رسانه ها و نهادهای مدنی به زیر لفظ وی پی برده بودند و معنای سکوت تلخ ارگ را می دانستند.

نزدیک به دو ماه از پایان قدرت رییس جمهور پیشنهادی غرب با حکومت دست نشانده 12 ساله بر خاک افغانستان و جان و مال مردم ملکی می گذرد؛ رییس جمهوری که با موجی از امید و انتظار ملت بر ارگ گام نهاد و با فوجی از بیم و اضطراب ارگ را واگذار کرد.

حامد کرزی، تحصیل کرده علوم سیاسی و ارتباطات بین الملل که اولین رییس جمهور منتخب مردم بود و دوره اول ریاست اش بر ارگ ریاست جمهوری را بهترین دوره حکومتداری در افغانستان در دهه های اخیر می دانند بعد از 13 سال از قدرت کناره گیری کرد.

وی را غربزده، دست نشانده امریکا، افغانستانی امریکایی تبار، امریکایی افغانستانی الاصل، برادر طالبان و دوست مخالفان مسلح، شریک دزد و رفیق قافله می خواندند با این حال وی بظاهر، صلح دوست و از جنگ گریزان و فارق از نژادپرستی و قوم گرایی بود.

13 سال پس از دمساز بودن با یانکی ها، وی در ماه های آخر حکومتداری اش مواضعی ضد امریکایی اختیار کرد و از امضای توافقنامه امنیتی با واشنگتن سر باز زد بنابراین بشنوید از زبان حامد کرزی: آنچه نباید می شد!

وی درحالی که دیگر خطری جانش را تهدید نمی کند و میدان هوایی کابل به نامش تا سالیان سال مزین شده است در روزهای اخیر بصورت متوالی و متناوب از حباب های امریکایی بر فراز آسمان افغانستان دم زده است که ظاهر گول زننده و باطنی پلید و غارتگر دارند.

رییس جمهوری که دیگر زیر تیغ نیست امریکا را نه حافظ منافع شهروندان افغانستانی، نه بانی حقوق بشر و نه منادی آزادی و عمل کننده به وعده های خوش رنگ و لعابش می داند بلکه وی معتقد است جان و مال و ناموس و روان و عزت افغانستانی معنایی در کاخ سفید نداشته و نخواهد داشت.

اظهارنظرهای کنونی حامد کرزی، حرف هایی است که در فضا معلق می ماند چرا که وی دیگر صرفا یک شخص حقیقی می باشد نه حقوقی و هیچ جایگاه رسمی و تعریف شده ای در حکومت وحدت ملی ندارد بنابراین بسیاری وی را صرفا توجیه کننده اهمال کاری در زمان قدرتش می خوانند.

قفلی که از زبان رییس جمهور سابق کشور ما شکسته شد قفلی زنگ زده نبود که کلیدی جز اعتراف صریح کرزی آن را نگشاید بلکه مدت ها است که مردم ملکی، مطبوعات، رسانه ها و نهادهای مدنی به زیر لفظ وی پی برده بودند و معنای سکوت تلخ ارگ را می دانستند.