- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عقد قرارداد پروژه‌ی اعمار کانال قریه‌ی لقمان چهارآسیاب

قرارداد [1]

قرارداد مذکور با شورای انکشافی قریه‌ی لقمان ولسوالی چهارآسیاب امضا گردید.

قرارداد پروژه‌ی اعمار کانال قریه‌ی لقمان ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل به طول  ۸۵ متر به قیمت مجموعی یک میلیون و ۶۶۰ هزار و ۱۱۰ افغانی امضا شد.

منابع می‌گویند که از این مبلغ، ده درصدش از سهم مردم پرداخته می‌شود. این قرارداد با شورای انکشافی قریه‌ی لقمان ولسوالی چهارآسیاب امضا شده است.

اسناد این قرارداد، برای منظوری به مقام وزارت احیا و انکشاف دهات فرستاده می‌شود.

این پروژه را برنامه‌ی انسجام ساحه‌ایِ وزارت احیا و انکشاف دهات تمویل می‌کند.  با اعمار این کانال، یک هزار خانواده به طور مستقیم از آن بهره خواهند برد.