- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

قرارداد شهرک اقتصادی و انکشافی باریک آب امضا شد

قرارداد

 

روزگذشته قرارداد ایجاد شهرک اقتصادی و انکشافی باریک آب در سه بخش با شرکت های کو- ۳ (Co-3)، ایکسلنت و لطیفی امضا شد.

در آغاز مراسم رئیس ادارۀ انکشاف زون پایتخت، انجنیر الهام عمر هوتکی، در رابطه به زون انکشافی باریک آب، موقعیت و زمین آن و همچنان اهمیت اقتصادی  زون متذکره معلومات داده، گفت: این زون اقتصادی برای هزار فابریکه دیزاین شده است و با ایجاد آن حد اقل برای ۳۵ هزار تن فرصت های شغلی فراهم می گردد و به اندازۀ ۲۰۰ میلیون سرمایه سکتور خصوصی را جذب می تواند.

 

وی افزود که در این زون برای ایجاد ۱۰۰ فابریکاتی زمین توزیع می گردد که همسایه های ما زمینه کار و فعالیت آنانرا محدود کرده اند. هوتکی گفت که در این زون اقتصادی به ارزش ۱۵ میلیون دالر از سوی حکومت سرمایه گذاری می شود که در مدت سه تا پنج سال عاید حکومت به۲۸ میلیون دالر خواهد رسید.

 

انجنیر الهام عمر هوتکی گفت که این زون اقتصادی در زمین های اعمار می گردد که از سالیان درازی غصب شده بود، که بر اساس فیصله شورای امنیت ملی و بنابر دستور رئیس جمهور غنی نه تنها این زمین های غصب شده دوباره اعاده گردید، بلکه پروژه های بزرگ انکشافی نیز در آن تطبیق می شود.

 

سپس جنرال گل نبی احمدزی قوماندان عمومی گارنیزیون کابل صحبت کرد و در مورد اعادۀ زمین های غصب شدۀ دولتی که از بدو تاسیس مجدد گارنیزیون در نقاط مختلف کابل از نزد غاصبین بدست آمده است، معلومات داده گفت که برای اعادۀ زمین های غصب شدۀ زون اقتصادی متذکره و تامین امنیت آن، در چوکات گارنیزیون کابل یک قطعه منظور گردیده، که تا اکنون سه تولی آن ایجاد شده است.

 

وی به رئیس جمهور و مردم افغانستان اطمینان داد که برای باز پس گیری زمین های دولتی از نزد غاصبین تا آخرین رمق حیات برضد مافیای زمین ایستادگی خواهد کرد و تمام زمین های غصب شده را از چنگال آنان بیرون خواهد نمود.

 

همچنان در این مراسم یما یاری رئیس اداره تدارکات ملی نیز صحبت کرد و ضمن تاکید بر شفافیت پروژه های دولتی و اهمیت پروژه های مذکور، گفت: در سال گذشته حمایت رئیس جمهور و تلاش های مشترک این اداره و وزارت ها منتج به  اصلاحات چشمگیر در نظام تدارکات کشور گردیده که تاثیرات آن در گزارشات سازمان شفافیت بین الملل، اداره سیگار، کمیته مشترک نظارت و ارزیابی (میک)، دیده بان شفافیت افغانستان و رسانه های ملی و بین المللی منعکس گردیده است.

 

وی افزود: تا حال حدود ۲۰۰۰ قرارداد را به ارزش ۲۹۲ میلیارد افغانی منظور نموده اند، از این جمله ۲۶۰ پروژه آن به ارزش ۱۲۳ میلیارد افغانی پروژه های مهم امور ساختمانی می باشند که پروژه باریک آب نیز شامل آن است.

 

رئیس اداره تدارکات ملی گفت: امروز اداره تدارکات ملی پس از انجام بررسی ظرفیت ادارۀ زون انکشاف پایتخت، افتخار دارد تا تصدیق ظرفیت طی مراحل تدارکات را به ایشان اعطا می نماید.