- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

قرارداد خاینانه زاخیلوال با کمپنی انگلیسی کرول

بايد محاكم از زاخيلوال در مورد قرارداد هاي خاینانه اش با كمپني كرول انگليسي از بودجه كابل بانك، بازرسي كند كه چرا زاخيلوال بدون توجه به منافع ملي، میليون ها دالر از سرمايه باقي مانده كابل بانك را با كمپني كرول انگليسي بخاطر يك حرف واهي چون ارزيابي جايداد هاي كابل بانك قرارداد كند، در حاليكه اين كار را مي تواند خود شعبات كابل بانك در ظرف يك هفته انجام بدهند، پس شما يكبار لیست كمپني كرول را ببنيد كه با اخذ پانزده میليون دالر يك گزارش فضيحانه و كاملا غلط از دارايی هاي كابل بانك تهيه نموده و به ادارات مربوطه ارايه كرده است…

 

به تعداد چهار نفر انگليسي زير نام كمپني كرول به مدت شش ماه به مبلغ پانزده میليون دالر از بودجه ملي توسط زاخيلوال قرارداد مي گيرند و تعهد مي كنند كه در بدل اين مبلغ هنگفت، تمامي دارايي هاي كابل بانك را بصورت فیزيكي از نزديك بررسي نمايند، اما آيا اين كار صورت گرفت؟

نه، هرگز.

 

بلكه همان چهار تن انگليس به انگلستان مي روند و از طريق ايميل به شعبات كابل بانك خواهان اخذ معلومات مي شوند.

اينگونه:

بطور مثال: شعبه اداري كابل بانك، لیست تمامي جنراتورهاي نمايندگي هاي خويش را در سرتاسر افغانستان همراه با مصارف صورت گرفته هاي بالاي آن از تاريخ … الي تاريخ … در طي سه روز به ما روان كنيد، اگر در جريان ارسال گزارش تان تاخير صورت گرفت، موضوع را به وزارت ماليه گذارش مي دهيم، …

 

در نتيجه همين فشار ها شعبات كابل بانك از ترس وزير ماليه و ادارات ديگر در نتيجه مبادا شكايت كرول، ارقام دور از واقعيت را براي اين كمپني ايميل مي كنند، اين در حالي است كه كمپني خودش متعهد شده است كه بايد خودش از نزديك برود و از صورت موجوديت تمامي داراهاي مربوط كابل بانك چه در مركز و چه در ولايات كشور بررسي نمايد، كه چنين كاري هرگز صورت نمي گيرد و در نتيجه به هميگونه رسوايي، كمپني كرول گزارش شش ماهه خود را كه سر تا پا، ناقص و اشتباه است به ادارات ذيربط تحويل مي دهد و مبلغ پانزده میلیون دالر را از بودجه ملي كشور برداشت مي نمايد…!

 

محمود کرزی