افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, مقاله -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 16 مارس , 2015 لینک کوتاه خبر :

فساد در بادغیس بیداد می کند

مارکیت تازه شهرداری بادغیس افتتاح گردید، عده زیادی از شرکتهای ساختمانی از نحوه تدارکات وقرارداد بروژه شاکی اند و چندین بار به مراجع بالا شکایت کردند اما هیچ تغیری رونما نگردیده است گفته میشود که شهرداری محترم در فساد مالی با ارگانهای بالا نقش دارد و فی دکان 50 تا 80 هزار افراد بلند مقام اخذ نمودند، حتی پروژه های دیگر را هم سکرتر والی بنام میرویس اول تکس خود را می گیرد و باز پروژه ها را فروخته است.

 

فساد بی نهایت درجه مالی در ریاست محترم معارف بیداد می کند از پروژه های ساختمانی موسسات کمک کننده تا تریننگ و غیره اصلآ در داخل ریاست که بروی جز معامله اعضا رهبری دیگر چیزی نمی بینی پروژ های ساختمانی ورلدوبژن، یونسیف، یونسیکو وغیره حلقات دخیل که از اکثر جاها هستند. بخش تدارکات، مسولین بخش معارف موسسات، ارگانهای …

 

معاون اداری معارف از مردم و کسانیکه قراردادی اند بسیار روشن پول می گیرد، معاون تدریسش از معاشات می گیرد و فقط افراد مورد نظرش را به ترییننگ، سیمنار هامعرفی می کند که حتی … و متاسفانه کارهای دیگر هم دارد.

 

معاون دینی اش بعوض تبلیغات دینی بدنبال فساد است، دیگرش هم فساد می کند و از بخش سواد اموزی اش، از سواد حیاتی اش خبر ندارد فقط بدنبال این است که مقامات را خوش کند و کدام امتیاز باشد با علوم دینی سهم دهی کند یا همه روزه در کمین فساد نشسته اند تا سهم خویش را اخذ کنند که با یک جوان دیگر آمر نظارتش است نیز حلقه زدند (رییس نام نهاد)، همه دست دارند.

فردی خودش قصه کرد بنام عبدالستار کارمند هستم که شرکت هم دارم و در بخش اطفال هم کار می کنم کسی برایم کاری کرده نمیتواند چون با نفر مسوول معارف آن جور هستم من با خود تعجب کردم ،از مکاتب بسته که معاش شان حواله میشود چه بگویم خیلی گپ های دیگر هست اگر بگوییم از معارف خلاصی ندارد.

 

ریاست مهاجرین هم بسیار بی بندوباری دارد همه روزه می بینی دروازه ریاست پر از افرادی است که این کار کسب وکار خویش قرار دادند، موسسات قراردادی که درین بخش کار می کنند نیز در فساد دخیل اند بنام سی آر دی اس وغیره. فساد این اداره این است که فقط برای مردم بخصوص زنان وعده میدهند که کمک می کنیم ولی هیچ چیزی درک ندارد.

 

فواید عامه که سال های سال است آن امر را دارد از جایش شور نمی خورد فقط آن مقام را خریده باشد هیچ کفایت ندارد، فقط در شعبه است این به یک انجنیر پرکار ضرورت دارد تا کارها را از نزدیک ببیند و کار کند این شخص فقط در کمین قرارداد سرکها است و قسمت زیاد خرابی سرکها وبرفها بدوش این اداره است.

 

صحت عامه بادغیس یعنی چور خانه بادغیس! جناب رییس صحت عامه که از یادش رفته که در کلینیک جرسیاه غورماچ و پده کار می کرد نمیدانم که از دانشگاه افغانستان فارغ شده، بسیار رهبری ضعیف دارد در فساد صد فیصد دخیل است مردم بادغیس ازین شخص و داکتر محمد ابراهیم محمدی رییس شفاخانه ولایتی بسیار شکایت دارند، حاجی طارق چهار بلند منزل در شهر قلعه نو ساخته است که مردم شاهد هستند، مسولین اداری و پروژها های این اداره نیز غرق اند در فساد که بسیار یک حلقه خطرناک دارد که این چهار پنچ نفر هر کدام ریس اند. حیف ومیل های زیادی از طرف برادران لنگری به سرکردگی داکتر غنی خان ومعلم عثمان خان صورت میگیرد. که آن تعمیر انتانی را لیلیه ساختند، در بخش نسائی ولادی از مردم پول می گیرند بی مورد به معاینات تلویزیونی راجع می کنند…

از کلینک ها و ولسوالی های مختلف که بسته اند و برای ما خدمات انجام نمیدهند و دفتر مو صحت عامه همه روزه معامله گری دارند چه بگوییم با وجود داشتن بودجه گزاف ملیونها از بانک جهانی… وقتیکه خانه جناب رییس دست مو به کرایه باشد آیا برای شان گپ زده میتواند.

 

بعضی اربابان و کمپاینی ها از هر دو تیم به کابل رفت و آمد می کنند تا این افراد را به کرسی ها محکم کنند یا افراد دلخواه دیگری را فرمایش بدهند امید کس به گپ این افراد نکرده و شایسته گی کنند.

 

این گوشه ای از فساد در بادغیس بود.

 

یک هموطن بادغیسی

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار