- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

فرودگاه هرات هدف هفت فروند راكت قرار گرفت

[1]

این مقام پلیس گفت: این راكت ها به اطراف این فرودگاه اصابت كرد كه خساراتی در بر نداشت.

به گفته وی تحقیقات در این رابطه آغاز شده و تاكنون فرد یا گروهی مسوولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

مقامهای افغان ، گروه طالبان را كه با دولت افغانستان و نیروهای خارجی در حال نبرد هستند ،مسوول این گونه حملات معرفی می كنند.

فرودگاه هرات در غرب افغانستان از فرودگاههای مهم  كشور پس از فرودگاههای بگرام و كابل به شمار می رود.