- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

فراغت 23 تن از کارمندان وزارت امورداخله از یک برنامه آموزشی

 

در محفلی که به مناسبت فراغت این کارمندان برگزار شده بود، استرپاسوال تاج محمد جاهد وزیر امور داخله کشور، پیرامون اهمیت آموزش در افزایش موثریت کار اداره های وزارت امور داخله سخن گفته تاکید کرد که به ویژه در بخش های تحقیقاتی نیاز بیشتر به ارتقای ظرفیت کارمندان احساس می شود.

 

وزیر امور داخله همچنان به سایر برنامه های آموزشی این وزارت اشاره نموده گفت که تمرکز به آموزش نیروهای پولیس ملی و کارمندان وزارت امور داخله یکی از اولویت کاری رهبری این وزارت می باشد.

 

سپس پاسوال مسعود احمد عزیزی معین پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله، پیرامون این برنامه آموزشی سخن گفته تصریح کرد که در این برنامه آموزشی کارمندان ملکی و نظامی وزارت امور داخله آموزش های کاربردی را در امور تحقیقاتی فراگرفتند.

 

این برنامه آموزشی، به همکاری اداره حمایت استراتیژیک از وزارت امور داخله برگزار شده بود.