- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

غیر حاضری وکلا در شصت درصد جلسات عمومی ولسی جرگه

گزارش انستیتیوت زنان، صلح و امنیت نشان میدهد که در سال جاری از هشتاد و پنج جلسه برگزار شده در ولسی جرگه پنجاه و یک جلسه آن فاقد نصاب بوده است.

 

این گزارش که به روز گذشته در کابل نشر شد بیانگر آنست که غیر حاضری وکلا در شصت درصد جلسات عمومی ولسی جرگه، مهمترین چالش در عرصه قانون گذاری و تاخیر در تصویب قوانین بوده است.

 

نعمت حیدری نژاد محقق انستیتیوت زنان، صلح و امنیت حین نشر این گزارش گفت که یافته های آنان نشان میدهد که از هر سه جلسه دو جلسه آن فاقد نصاب بوده است:

 

” ولسی جرگه هشتاد و پنج جلسه عمومی برگزار کرده است که از این مجموعه پنجاه و یک جلسه فاقد نصاب بوده است یعنی شصت درصد جلسات عمومی ولسی جرگه دارای نصاب نبوده، حضور نماینده گان در جلسات عمومی به طور متوسط چهل و سه درصد بوده است. ”

 

گزارش سالانه انستیتیوت زنان، صلح و امنیت که در رابطه به چگونگی فعالیت های ولسی جرگه صورت گرفته، نشان دهنده آن است که این جرگه در عرصه قانون گذاری موضع فعال نداشته، بلکه بیشتر به تصویب، تعدیل و رد قوانین معرفی شده، اکتفا کرده است.

 

در گزارش آمده با آنکه اختصاص چهل و یک درصد جلسات ولسی جرگه به نشست های استجوابیه بیانگر آنست که این جرگه در عرصه نظارت نسبتاً فعال بوده، اما گفته شده که جلسات استجوابیه به شکل مبهم پایان یافته اند.

 

گزارش انستیتیوت زنان، صلح امنیت نشان میدهد که در میکانیزم نماینده گی از مردم ضعف جدی وجود دارد و بیشتر وکلا تمایلی برای رفتن به ولایات شان ندارند و در سال جاری فقط هفده گزارش ولایتی در این جرگه ارائه شده اند.

 

در این حال عبدالقادر ځاځی عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه که هنگام نشر این گزارش انستیتوت زنان، صلح و امنیت حضور داشت گفت که هیئت اداری این جرگه در تطبیق اصول وظایف داخلی جدیت بخرج نداده است.

 

آقای ځاځی گفت که برخی وکلا حتی سال یکبار به ولسی جرگه حضور پیدا می کنند و در کنار آن که عضویت شان سلب نمی گردد، معاشات شان نیز به منازل شان فرستاده میشود.

 

با آنکه موفق به صحبت در این مورد با هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان نشدیم اما در گذشته آنان در این خصوص تعهد کرده بودند که با وکلای غیر حاضر برخورد قانونی صورت می گیرد.

 

در گزارش انستیتیوت زنان، صلح و امنیت آمده که یافته های آنان نشان میدهند که پارلمان کنونی از هماهنگی در برابر قوه اجرائیه برخوردار نیست و تا حد زیاد پراکنده است.

 

در این گزارش آمده که پس از تاخیر در انتخابات ولسی جرگه علاقمندی وکلا به حضور در جلسات عمومی رو به کاهش است و در صورت تاخیر بیشتر در این انتخابات، بی تردید این وضعیت ادامه خواهد یافت.