- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رئیس جمهور غنی عازم جرمنی شد.

 

رئیس جمهور غنی جهت اشتراک درکنفرانس سالانۀ امنیتی میونیخ روانۀ جرمنی شد.

 

اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می‎گوید که رئیس جمهورمحمد اشرف غنی در حاشیۀ این گردهمایی با شماری از رهبران دربارۀ مسایل مهم امنیتی گفتگو خواهد کرد.

 

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در بارۀ این مسافرت رئیس جمهور به خبرنگاران در کابل چنین گفت:

 

“رئیس جمهور دراین نشست روی افراطیت و تندروی و خطر تروریزم به منطقه و جهان صحبت خواهد کرد.”

 

پنجاه و سومین کنفرانس امنیتی میونیخ که فردا جمعه آغاز می‎شود دو روز ادامه خواهد داشت.

 

حدود ۵۰۰ نفر از رهبران و نمایندگان کشورها و سازمان مختلف جهان درین گردهمایی سهم می‎گیرند.