- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

آمار تکان دهنده غارت اموال مردم از سوی داعش در جوزجان

داعش [1]

داعشیان طی دو روز گذشته حداقل 1600 راس مواشی باشنده گان قریه جرقدوق ولسوالی قوش تپه را با خود به قریه آقسای ولسوالی درزاب برده اند .

امین الله ولسوال قوش تپه میگوید : دو روز قبل آنها حدود هشتصد راس مواشی را از منطقه قیزاولدی قریه جرقدوق با خود برده بودند و شب گذشته هشتصد راس مواشی دیگر را که قسمت اعظم آن مربوط به مردم منطقه است با خود برده اند.

وی تصریح کرد: داعشیان این رمه های بزو گوسفند را به باور این که مربوط به نیرو های پولیس محلی است با خود برده اند.

او گفت:احتمالا دو صد راس مواشی مربوط به فتاح ریس یکتن از قوماندانان نیروهای پولیس محلی قریه جرقدوق است و شاید پنج شش راس دیگر به شکل پراگنده از عساکر پولیس محلی نیز در جمع این رمه ها موجود باشد ولی قسمت اعظم آن مربوط به مردم محل است.

ولسوال قوش تپه می گوید: داعشیان به مردم محل پیام داده اند رمه های بز و گوسفند که مربوط آنهاست و به نیرو های پولیس محلی تعلق ندارد می توانند به قریه آقسای مراجعه کرده از نزد آنها تسلیم شوند.

وی خاطرنشان ساخت: بخاطر رفع این مشکل شماری از بزرگان قوم و ریش سفیدان نیز تصمیم رفتن نزد سران گروه داعش را به قریه آقسای ولسوالی درزاب دارند تا به این مشکل خاتمه دهند.

امین الله تصریح کرد: برخی از مالکان رمه های بز و گوسفند نیز با این ریش سفیدان نزد قوماندانان گروه داعش به این منطقه می روند.