- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عودت یکصد هزار مهاجر فاقد مدرک در سه ماه اول سال 2016

مهاجران

طی سه ماه اول سال 2016 ، یکصدو دو هزار 515 نفر از مهاجرین فاقد مدرک طوری خود انگیخته و یا رد مرز شده از ایران و پاکستان ، تحت نظر IOM عودت نموده اند .

به اساس گزارش واصله از دفتر سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) ، از مجموع افراد یاد شده ، پنجاه و سه هزارو 716 نفر بصورت خود انگیخته و 48 هزار و 799 نفر طور رد مرزی از دو کشور مذکور عودت کرده اند .

این ارقام در مقایسه با زمان مشابه در سال 2015 ، 69% کاهش را در میزان عودت نشان می دهد .

 

دلیل اصلی این کاهش تقلیل در میزان عودت های خود انگیخته و همچنان کاهش در تعدادی رد مرز شده گان فاقد مدرک از ایران و پاکستان به تناسب ربع اول سال گذشته میلادی خوانده شده است .

در گزارش گفته شده است که کاهش در میزان کلی عودت و رد مرزشدن افغانهای فاقد مدرک به دلیل بی سابقه بودن عودت فامیل های افغان از پاکستان در سه ماه اول سال 2015 بوده که در آن 53 هزارو 64 نفر طور خود انگیخته عودت کرده اند .

به اساس گزارش مذکور در جریان ربع اول سال میلادی روان ، 11هزارو528 نفر عودت کننده فاقد مدرک آسیب پذیر از طریق برنامه خدمات بشردوستانه پس از ورود به ولایات هرات ، نیمروز ، ننگرهار و خوست کمک شدند که این رقم 11% کل افغانهای عودت کننده و رد مرز شده از یران پاکستان را در میعاد یاد شده تشکیل می دهد .

از مجموع  افراد کمک شده،5هزارو610 نفر آنها طور انفرادی و یا هم با خانواده رد مرز شده و5 هزارو918  نفر دیگر به شکل داوطلبانه که اکثراً فامیلی می باشند از ایران و پاکستان عودت کرده اند .

شناسائی و رجعت اولیه مستفیدین در نقاط عبوری مرز به همکاری ریاست های امور مهاجرین و عودت کننده گان و تهیه بسته غذائی اولیه در مراکز پذیرائی مرزی ، توزیع کارت ثبت نام ، انتقال از مرز تا مرکز انتقالات ، ثبت نام مستفیدین در دیتابیس IOM ، تهیه مواد غیر غذائی ، توزیع بسته های غذائی ، تهیه جای بود و باش ، معاینات صحی ، پرداخت مصرف عودت کننده های نیازمند ، تهیه ترانسپورت برای جنازه ، رجعت افراد نیازمند به برنامه PSN از جمله خدمات ارایه شده ای IOM برای عودت کننده ها بوده که در گزارش از آن تذکر بعمل آمده است .

گفتنی است که عودت کننده های یاد شده از طریق مرز های اسلام قلعه در هرات ، میلک در نیمروز ، تورخم در ننگرهار ، و سپین بولدک در قندهار به کشور عودت نموده اند .