- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عودت هزاران مهاجر افغان در هفتۀ اول جنیوری به کشور

مهاجرین

 

سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید بیش از نُه هزار مهاجر ثبت نشده افغان در هفته اول جنیوری به افغانستان برگشته اند.

 

این مهاجران از ایران و پاکستان به کشور خود برگشته اند.

 

سازمان بین‌المللی مهاجرت ابراز نگرانی می‌کند که عودت این تعداد از مهاجران در حالیکه جنگ در افغانستان ادامه دارد سکتورهای اقتصادی و خدمات کشور را بیشتر زیر فشار قرار می‌دهد.

 

گزارش می‌گوید که از این جمله هشت هزار مهاجر افغان از ایران برگشته اند که اکثریت آن‌ها اخراج شده‌اند.