- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عودت بیش از 2 هزار نفر مهاجر از پاکستان

 مهاجران

 

ریاست امور مهاجرین ولایت ننگر هار ، از عودت بیش از 2 هزار نفر مهاجر در روز گذشته خبر داد.

 

در خبر آمده است که ۳۳۹ فامیل ، شامل ۲۱۱۱ تن ، فاقد مدرک و111فامیل ،شامل 594 نفردارای مدرک بودند که در جریان روز گذشته از طریق مرز طورخم ،داخل افغانستان شده اند.

 

ازمیان عودت کننده های فاقد مدرک،۲۱ فاميل ،شامل ۱۲۸  تن ،جهت مساعدت واخذ کرایه ترانسپورت به دفترIOM معرفی گردیدند وبرای افراد دارنده کارت های (POR) ، از طرف UNHCR،   مساعدت شده است.