افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه 3 -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 22 مارس , 2012 لینک کوتاه خبر :

عوامل کشت مواد مخدر در افغانستان

 

 

کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر امروزه به یکی از مهمترین چالش و تهدید در سطح جهان مبدل گردیده است، زیرا تبعات ناگواری ناشی از تولید و تجارت این مادۀ افیونی و کشنده به رغم آنکه پیشرفت در زمینۀ اقتصادی کشور ها را به چالش میگرد هم چنان سلامت جامعه را آسیب پذیر ساخته و انسانها را به کام مرگ و نیستی میکشاند؛ از اینرو تلاشها همواره بر آن است تا با شناسایی منابع تولید و تمویل این پدیدۀ مرگبار تهدیدات و خطرات حاصل از آنرا مهار نموده و زمینه های دستیابی به آنرا به حد اقل برساند. با این وجود هر چند که راهکار های مبنی بر متوقف ساختن تجارت مواد مخدر در سطح جهان عملی و فشار های نیز بر تولید کننده های آن اعمال گردیده است، اما نه تنها موفقیت لازم در کار جلوگیری از توسعه و گسترش تولید و قاچاق آن بدست نیامده بل زمینه های تجارت و تولید آن به حد اکثر خود نیز رسیده است.

عوامل که در رشد و توسعۀ تجارت تریاک در سطح جهان نقش دارند، متعدد اند که این عوامل اغلباً از شرایط جنگ و بد امنی استفاده مؤثر نموده و بیشترینه در کشور های در حال جنگ دامنۀ این تجارت را گسترش داده است، زیرا وضعیت نابسمان این کشورها از یکطرف زمینه خوبی را برای تداوم فعالیت های مافیایی بین المللی قاچاق مواد مخدر مساعد گردانیده و از جانب دیگر عوامل جنگ افروز بیرونی در همدستی با عوامل داخلی به هدف تأمین هزینۀ جنگ شان از کشت و تولید آن حمایت مینمایند. لهذا کشورهای که نا امنی و بی ثباتی در آن به عنوان نخستین چالش به حساب میاید کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به عنوان چالش مضاعف تلقی میگردد زیرا مسلم است که گسترش تجارت مواد مخدر در واقع معلول افزایش میزان جنگ و نا امنی در آن کشورها میباشد که آسیب ها و زیانهای جدی را در خصوص تأمین امنیت و ثبات سیاسی- اجتماعی آن وارد می سازد.

درین میان افغانستان کشوریست که علی الرغم آنکه از امنیت و ثبات قابل اعتبار برخوردار نیست هم چنان بلند ترین گراف کشت و تولید خشخاش را در سطح جهان دارا بوده و به همین گونه این سرزمین از رهگذر فعالیت های تروریستی و نقش عمال بیگانه در کار گسترش روند تولید و تجارت تریاک به بزرگترین کشتگاه خشخاش در سطح منطقه و جهان مبدل گردیده است که به این ترتیب سالانه مقدار زیادی از مواد کشندۀ مخدر ذریعۀ باند ها و مافیایی بین المللی در خارج از این کشور قاچاق میگردد و اما آنچه مسلم است اینکه پیامد های شوم ناشی از تولید و تجارت پدیدۀ زهرآگین مخدر بیشتر از بیش توسعۀ اقتصادی کشور ما را آسیب پذیر ساخته و روند رو به رشد آن نگرانی های بزرگی را برای مردم و دولت بوجود آورده است. با اين حال تلاشهای پیوستۀ بین المللی و اعمال سیاست ها و برنامه های دولت افغانستان طی چند سال اخیر موفقیت های را در زمینه کاهش کشتزار های مواد مخدر در پی داشته که بر اساس آن امروزه برخی از قسمت های عمدۀ کشور از کشت خشخاش عاری گردیده است. و اما تداوم تولید و قاچاق این پدیدۀ افیونی در افغانستان بیانگر آنست که عوامل مقتدر بیرونی و جنگ طلبان داخلی در تبانی وسازش هم در راستایی توسعه و انکشاف زرع و تجارت مواد مخدر در این کشور نقش بسزایی داشته و مافیایی جهانی به هدف دستیابی به سود و منفعت حاصل از تجارت مواد مخدر از کشت و زرع آن در افغانستان حمایت نموده و مینمایند، که این تلاشها در واقع راهبرد های دولت ما را مبنی بر متوقف ساختن تولید و از بین بردن کشتزار های این پدیدۀ مهلک به مشکل مواجه ساخته است.

رویهمرفته میتوان اذعان کرد که فعالیت هراس افگنانه تروریستان و مشارکت جنگ سازان خارجی در امر بی ثبات ساختن کشور ما و حمایت آن ها از کشت خشخاش و هم چنان دخالت مستقیم مافیایی بین المللی از جمله مسایل هست که روند موفقیت مبارزه با مواد مخدر را به چالش گرفته است، زیرا جنگجویان طالبی و القاعده و حامیان بیرونی آنها با فهم بر اینکه از طریق حمایت از کشت و تولید مواد مخدر بهتر و خوبتر میتوان به تأمین هزینۀ جنگ شان پرداخت موجب افزایش میزان تجارت و قاچاق آن گردیده و از جانب دیگر مافیایی بین المللی تجارت مواد مخدر به دلیل سود آور بودن تجارت تریاک که سالانه عاید قابل ملاحظۀ را از رهگذر قاچاق آن نصیب میگردد نقش بارز در این راستا داشته و باعث گسترش روز افزون زرع و فروش مواد مخدر گردیده است.

افزون براین زارعانی که به کشت این مادۀ مرگبار میپردازند ظاهراً تحت نام تأمین مایحتاج زندگی شان و نبود اشتغال و منبع مناسب در آمد دیگر بر ادامۀ کشت تریاک اصرار مینمایند، اما بی خبر از آنکه اثرات مرگ آور ناشی از آن بیش از پیش خود ما را آسیب رسانده و موجب گرفتاری جوانان در دام مهلک و کشندۀ اعتیاد میگردد چنانچه امروزه در سطح کشور بر اثر مصرف مواد مخدر تعدادی قابل ملاحظۀ از جوانان در برزخ مرگ و زندگی بسر میبرند و برای تأمین مصارف تهیه و خرید آن به اعمال غیر مشروع و غیر قانونی متوسل میشوند. از اینرو مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از زرع و فروش آن در افغانستان کاری نیست که تنها دولت از عهده آن بر آید بکله نیازمند راهکرد های جدی و مؤثر دیگری از قبیل صداقت جامعۀ جهانی و هماهنگی افکار عامه درجهت نابودی و پرهیز از کشت تریاک میباشد. که بر دولت است تا با برنامه های مؤثر و کارساز عواقب و پیامدهای شوم آن را برای دهاقین و زارعان مواد مخدر تفهیم نموده و جلو دخالت مافیا و باندهای مخوف بین المللی را بیگرد.

همچنین بر مردم ماست که با توجه به اینکه حد اکثر سود حاصل از کشت خشخاش سالانه به کام مافیایی بین المللی رفته و متبافی نیز برای یاری رساندن مالی و تأمین تجیزات نظامی تروریستان برای افزایش نا امنیها و بی ثبات ساختن کشور ما بکار میرود و با درک اینکه پیامد ناشی از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر جز تباهی و نیستی انسانهای دیگر سود دیگری را در پی ندارد دست از زرع آن برداشته و در راستایی ایجاد کشتراز های سالم در وطن تلاش نمایند.

بااحترام
خالد “وفایی”

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار