- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

علت اعتراض های سمبوليک کرزی به امریکا چیست؟

کرزی امریکا [1]

بر همه آشكار است كرزی مامور استخبارات بيرون سرحدی امريكا در افغانستان است.

يک عده می پندارند كرزی مخالف سياست امريكا است و روابط امريكا با كرزی خراب شده است، عده ای ديگر تصور می كنند كرزی ميهن پرست شده است چه تصور و برداشت اشتباهی درين مورد در ميان مجاهدان ما وجود دارد.

در اين مورد كوتاه بيان می كنم تا مجاهدين ساده دل ما به عمق سياست پی ببرند. كرزی به دليل جلب توجه افكار مردم غيرپشتون و همچنين حمايت كشورهای منطقه از پشتونيست ها اين اعتراض های سمبوليک را بيان می كند تا حاكميت پشتونيست ها استمرار يابد يا غلجايی يا درانی باشد.

بر همه آشكار است كرزی مامور استخبارات بيرون سرحدی امريكا در افغانستان است. قانون استخدام تعهد و وفاداری در سازمان های استخباراتي بسيار سفت و سخت است اگر كسانی سرپيچي كنند با مرگ روبرو می شوند. حالا خودتان قضاوت كنيد كرزی راست می گويد مخالف امريكا شده است؟