افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 16 آگوست , 2017 لینک کوتاه خبر :

گزارشی از عقد 10 تفاهمنامۀ وزارت معارف

تفاهم نامه

براساس گزارشات رسیده، 10 تفاهمنامۀ همکاری به ارزش نزدیک به 7 ملیون دالر با وزارت معارف عقد گردیده است.

در نشست مطبوعاتی که به همین منظور دایر گردیده بود ضمن حضور داکتر اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان ، هیات رهبری وشماری از رؤسای مرکزی و نماینده گان مؤسسات تمویل کننده نیزاشتراک داشتند .

در ابتدا جلالتمآب داکتر اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان تشریف آوری مهمانان و ژورنالیستان را خیر مقدم گفته درحالی که از کمک ها و حمایت جامعه جهانی درامر بازسازی ونوسازی افغانستان به ویژه درحصه تعلیم و تربیه ابراز قدردانی نموده اذعان داشتند: نقش تعلیم وتربیه و ارتقای سطح کمی وکیفی معارف بدون شک یکی از اصول اصلی پیشرفت وترقی جامعه شمرده شده که به همین منظور دولت و وزارت معارف افغانستان کماکان و بصورت مستمر این اصل را درنظر داشته و در راستای بسط، توسعه و عرضه متوازن خدمات تعلیمی و تربیتی از کمک های جامعه جهانی به نیکویی یاد آورشدند و افزدند که نمی شود کمک های جامعه جهانی را در راستای بهبود و غنامندی وضعیت معارف، نادیده گرفت.
محترم وزیر معارف دربخش ارایه معلومات در پیوند به عقد تفاهمنامه ها گفتند: تفاهمنامه اول با کمیته ناروی برای مهاجرین بوده که بروفق آن زمینه تعلیم وتربیه درحالت اضطرار برای 24 هزار شاگرد اعم از اناث و ذکور فراهم می گردد که مجموعاً مبلغ 4 ملیون و 7 صد هزار دالر امریکایی برای آن تخضیص داده شده و برای مدت یکسال در ولایات کندهار، ننگرهار لغمان وکنر تطبیق میگردد.
تفاهم نامه دومی که باموسسه اسلامیک امضا می گردد آموزش سواد را با ایجاد 24 باب صنف سواد آموزی برای 1900 سواد آموزی در ولایات بامیان و بلخ تطبیق مینماید که طی دوسال مبلغ 10 ملیون و 2 صد هزار افغانی هزینه برمی دارد.
تفاهمنامه سومی با موسسه زوا به هدف تآمین همکاری موسسه مذکور با معارف درساحه فراهم آوری تعلیم و تربیه در حالت اضطرار برای 6 ماه در ولایت ننگرهار به مصرف 265 هزار دالر امریکایی اجرا میشود که شامل عمار 15 صنفی درسی و 10 باب مبرز درپنج باب مکتب بوده وهم غرض آگاهی 2 هزار شاگرد ازحفظ الصحه محیطی ،صلح وحفاظت ازحقوق وغیره آموزش داده می شود.
تفاهمنامه چهارمی نیز از سوی محترم وزیر معارف بانماینده مؤسسه اینترساس به امضا رسید که طبق آن از طریق ایجاد 96 صنف تعلیمات محلی اضطراری برای 10 هزار شاگرد اناث و ذکور درولایت های کابل وکندهار به مصرف 723 هزار دالر امریکایی به منصۀ اجرا گذاشته می شود.
تفاهمنامه ایکه فی مابین وزات معارف و انجمن فدراسیون ملی یونسکوی جاپان عقد گردید قرار است برمبنای آن به هزینه 236 هزاردالر امریکایی، زمینه های آموزشی سواد وحرفه برای یک هزار تن هموطنان بی سواد ما در ولایات کابل، پروان وبامیان وهمچنان اعمار یک باب مرکز آموزش های محلی ((CLC در ولایت پروان به مصرف برسد که یکسال را دربر خواهد گرفت .
طبق تفاهمنامه ایکه با مؤسسه حاکا به امضا رسید قرار است بامصرف 269 هزار دالر امریکایی برای 1200 شاگرداناث و ذکور ازطریق ایجاد 30 صنف درسی تعلیمات کمپیوتر، اعمار صلح و مضمون زبان انگلیسی نصاب تعلیمی آموزشی داده شود .
فراهم آوری زمینه دسترسی به تعلیم و تربیه ازطریق ایجاد 110 باب صنف تعلیمات ابتدایی محلی برای 4500 شاگرد اناث و ذکور به مصرف 550 هزار دالر امریکایی، مدت 11 ماه را در ولایات کندهار و ننگرهار احتوا می کند، ازمحتوای تفاهمنامه است که باموسسه حمایت از اطفال عقد گردید.
همچنان طبق قراردادیکه بامؤسسه فوق الذکر (حمایت از اطفال) تفاهم شد تا با ایجاد 50 باب صنف تعلیمات ابتدایی محلی برای 2 هزار شاگرد اناث وذکور باهزینه 250 هزار یورو طی 9 ماه درولایت کندهار عملی گردد.
برمبنای تفاهم نامه ایکه بامؤسسه ستاره عرفان عقد گردید مؤسسه یاد شده متعهد شد تا بامصرف یک ملیون و 400 هزار افغانی طی سه ماه در ولایت لوگر 4 باب مکتب را ترمیم نماید .
وتفاهمنامه دهم به ارزش 167 هزار دالر امریکایی باموسسه آسایش به هدف اعمار یک باب مکتب 6 صنفی در ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ بوده که کار ساختمان آن 8 ماه کاری را دربرخواهد گرفت.

متعاقباً شماری از نماینده گان کمک کننده به معارف، ضمن تحسین از کارکرد های معارف به ادامه همکاری های شان تأکید نموده وحمایت شان را ازبرنامه های این وزارت ابراز داشتند.

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار