- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عطا محمد نور از قدرت کناره گیری کرد/ سر انجنیر داوود بی کلاه ماند!!

انجنیر محمد داوود [1]

به اساس معلومات منبع موثق، طبق توافق عطا محمد نور با هيئت اعزامى ارگ، والی بلخ از وظيفۀ برکنار مي شود؛ اما يک والى ديگر به رضايت وى انتخاب مي شود.

يک منبع موثق حکومت وحدت ملى گفته است که، معصوم ستانکزى رييس عمومى امنيت ملى و سلام رحيمى رييس دفتر رييس جمهور، دو روز قبل به مزارشريف رفته بوده اند.
منبع افزوده است که بين هر دو طرف تا ناوقت شب گذشته مذاکرات جريان داشت و در نتيجۀ به يک موافقه و فيصله رسيده اند.
به اساس معلومات منبع، طبق موافقۀ ياد شده عطا محمد نور از وظيفۀ برکنار مي شود؛ اما يک والى ديگر به رضايت وى انتخاب مي شود.
رییس جمهور اشرف غنی چند ماه قبل از اين عطامحمد نور از وظيفۀ خود برکنار و انجنير داوود را به حيث والى جديد بلخ انتخاب کرد.
اما اين منبع گفت که انجنير داوود به حيث والى جديد معرفى نمي شود.