- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عضویت افغانستان در بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیا

بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا [1]

افغانستان عضویت دائمی بانک [2] سرمایه گذاری زیر بنایی آسیا را، کسب کرد.
وزارت مالیه با نشر خبرنامه ای عضویت افغانستان در این بانک [2] را با اهمیت خوانده‌است.
رییس بانک زیر بنایی آسیا قرار است در آینده نزدیک در رأس هیئتی روی همکاری‌های این بانک به افغانستان از کشور دیدن کند.

عضویت افغانستان در حاشیه نشست سالانه بانک جهانی و صندوق جهانی پول، اعلان شد.