- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

عامل فرار مجرمان کابل بانک در کنار رییس جمهور

مدت کمی مانده است تا رییس جمهور به گفته اش عمل کند و پرونده کابل بانک را به سر انجام برساند. اما تا به حال هیچ کاری پیش برده نشده است. دست های مرموزی درقضیه کابل بانک دخیل است که حتی دادستانی کل و محاکم از ارایه ی آن عاجز اند. از سوی دیگر آغشته بودن دستگاه عدلی و قضایی کشور با عث آن شده که پرونده کابل بانک تا اکنون بدون هیچ پیشرفتی باقی بماند وعاملان آن آزادانه به تفریح وسیاحت بپردازند.

مرجع اصلی تطبیق قانون دستگاه های عدلی و قضایی کشور می باشند. سوال در اینجا است که تا اکنون چرا؟ به پرونده کابل بانک رسیدگی نشده و مجرمین آزادانه گشت و گذار می کنند.

 

غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان گفت: پیچیدگی قضیه در این جا است که نام بعضی سرحلقه های این غده ی سرطانی بزرگ را حتی دادستانی کل جرات نمی کند به زبان بیاورد. موضوع دیگر این است که پرونده کابل بانک فقط جنبه ی تبلیغاتی به خود گرفته است. دادستانی کل می گوید کار در جریان است و ما آن را ازطریق اینترپل پیگیری می کنیم در حالیکه افغانستان قرارداد استرداد متهمین را با کشورهای جهانی امضا نکرده است و این ادعایی بی اساس است. این حرفها را می زنند که بار مسوولیت خود را کم کرده و به مردم بگویند ما پیگیر کار هستیم اما باز هم دستگاه عدلی وقضایی ما باید برای ملت پاسخ روشن ومثبت که طرف قناعت مردم ما باشد ارایه نمایند.

 

وی عنوان کرد: درمورد فرمان رییس جمهور برای بررسی پرونده کابل بانک هر مدیر اجرایی مطابق با قانون اساسی باید قانون را تطبیق کند. هر کس در بخش خودش وظیفه دارد این موضوع را پیگیری کند. مطابق با قانون 337 قانون جزا، چرا یکی از عاملین فرارمجرمان کابل بانک در کنار رییس جمهور نشسته است و کار می کند. عدالت و قانون می گوید او باید به جای کسانی که فرار کرده اند دستگیر شود. عدالت هیچ گونه حد، مرز، خانواده و فامیل نمی شناسد. اراده ی سیاسی برای حل و فصل پرونده ی کابل بانک وجود ندارد همانطور که در 4 سال گذشته وجود نداشت.

 

نماینده مجلس گفت: در نشست ولز جنجالهای فساد انتخاباتی نتیجه نداد. وزیر خارجه ی قبلی به آنجا رفته بودند، بدنام ترین عملی که اتفاق افتاد، اردوی ملی پرچم افغانستان را حمل می کردند، نکردند. تمام حرفهایی که رییس جمهور در باره رسیدگی به فساد، پرونده کابل بانک و تشکیل کابینه و… زده باید تا زمان نشست لندن عملی شود در غیر این صورت در این کنفرانس نتیجه ای نمی گیریم و افغانستان این فرصت را از دست می دهد.

 

غلامحسین ناصری تصریح کرد: رییس جمهور که برای جلب کمک های جهانی دست به سوی کشورهای خارجی دراز کرده است، با دست خالی برمی گردد، چرا که آنها برای کمک های شان شرط می گذارند، مبارزه با فساد مالی، تامین امنیت و… . در داخل کشور می شود مردم را فریب داد که ما کار می کنیم اما جوامع بین المللی فریب حرفها را نمی خورند.

 

او در پایان گفت: در موضوع کابل بانک، تمام کسانی که ضمانت افراد فراری را کرده اند باید دستگیر شوند، تا رییس جمهور حداقل بتواند بگوید که ما عاملین فرار مجرمین را دستگیر کرده ایم و مردم هم از سردرگمی رهایی یابند و بدانند که حکومت وقت نمیخواست تا پرونده کابل بانک بخاطر شامل بودن پای عزیزان شان درقضیه تکمیل گردد یا این دستگاه آنقدر ضعیف و ناتوان بود که نتوانست در این زمینه کاری را انجام دهد و یا براساس مداخلات ومصلحت های مقامات رهبری دولت نتوانستند پرونده کابل بانک را تاسرحد گرفتاری ومجازات عاملین آن پیش ببرند.