- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ظرفیت پذیرش مراکز صحی دولتی تا کدام حد است؟

داکترنجیب الله نثارسرپرست شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان میگوید، که جنگ های بیش از دو دهه گذشته پرسونل صحی این شفاخانه را چنان کارکشته ساخته که پس از وقوع یک رویداد وانتقال زخمیان آن با امکانات دست داشته شان فوراً برای تداوی آنان دست به کارمیشوند.

 

در سالهای اخیر کمتر کسی را میتوان سراغ داشت که از فعالیت شبانه روزی پرسونل صحی شفاخانه های، وزیرمحمد اکبرخان، استقلال، جمهوریت، بخش عاجل ابن سینا، صحت طفل درکنارشفاخانه های ایمرجنسی، امنیت ملی و چهارصد بستر، به مجروحین جنگی بخصوص زخمیان حملات انتحاری سالهای اخیرچشم پوشی نماید.

 

پرسش اساسی این است که با توجه به شرایط حساس کشور، مراکزصحی دولتی درحالات اضطراری، تا کدام حد ظرفیت پذیرش مجروحین حملات تروریستی و عرضه خدمات صحی با کیفیت را برای آنان دارد؟

 

وزارت صحت افغانستان ومسوولان برخی ازشفاخانه های دولتی، ظاهراً اطمینان میدهند که درحالات غیرمترقبه، پرسونل صحی آنان آماده گی کامل جهت عرضه خدمات درمانی را برای بیماران دارند.

 

داکترنجیب الله نثارسرپرست شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان میگوید، که جنگ های بیش از دو دهه گذشته پرسونل صحی این شفاخانه را چنان کارکشته ساخته که پس از وقوع یک رویداد وانتقال زخمیان آن با امکانات دست داشته شان فوراً برای تداوی آنان دست به کارمیشوند:

 

” در واقعات اضطراری ما ادویه کافی و وسایل لازم را داریم خصوصاً به واقعات انتحاری و کتلوی که میشود ما کدام مشکلی نداریم، خون کافی برای مریضان در همچو حالات نیز در بانک خون شفاخانه موجود است وکدام کمبودی خاص ما نداریم. ”

 

مسوولان شفاخانه 210 بستر وزیر محمد اکبرخان میگویند که از آغاز سال روان خورشیدی تا اکنون به تعداد 164 تن اززخمیان حملات انتحاری به این شفاخانه انتقال داده شده که با در نظرداشت نوعیت جراحات شان تحت تداوی قرارگرفته اند.

 

در صحبت با مسوولان این شفاخانه دریافتم که آنان درسال روان با کمبود بودجه روبروشده اند وادامه این وضعیت موجب نگرانی شان شده است.

 

شفاخانه استقلال واقع درسرک دارالمان یکی از پر ازدحام ترین شفاخانه های دیگر شهرکابل است که در حال حاضراین شفاخانه با 400 بستر فعال در بخش های مختلف مریضان را میپذیرد.

 

ازآنجایکه درسالهای اخیر بیشترین قربانیان حملات انتحاری به این شفاخانه نیزمنتقل شده اند، خواستیم بدانیم که پرسونل صحی شفاخانه استقلال با کدام شیوه ها مجروحین جنگی را تداوی میکنند و برای رسیده گی به آنان با کدام مشکلات روبرو اند.

 

داکترمحمدعلی ایشان رئیس این شفاخانه میگوید که یک تیمی از داکتران موظف شده اند تا تنها درمواقع خاص به کمک زخمیان بشتابند و در علاوه برآن ایجاد هماهنگی میان برخی ازشفاخانه های مرکزپروسه تداوی این مریضان را سهل ترساخته است:

 

” در سال روان سه واقعه بزرگ انتحاری را در سرک دارالمان داشتیم، زخمیان این رویداد ها نیز چشمگیر بود اما تنها توسط شفاخانه استقلال پذیرفته شدند با تمام امکانات دست داشته شفاخانه بدون کمک شفاخانه های دیگر، خدا ناخواسته درصورتی که این گونه حادثات زیاد میشود شفاخانه توانایی اینرا خواهد داشت که یک تعداد زیاد مجروحین را همزمان دراین شفاخانه بپذیرد. ”

 

آقای ایشان، نیزبه مشکل کمبود بودجه دراین شفاخانه اشاره کرده گفت که در سال روان مالی ازسوی بانک جهانی هیچ کمکی دریافت نکرده اند.

 

وی میگوید که سال گذشته برای خرید ادویه لازم به مجروحین جنگی، 50 میلیون افغانی ازکمک های این بانک دراختیار شفاخانه قرارگرفته بود وادویه موجود درذخایراین شفاخانه نیزازهمان پول خریداری شده است:

 

” اگر کمک ها به شفاخانه ها به شکل نورمال صورت نگیرد وکمبود بودجه زیادترمحسوس شود برعلاوه اینکه ما به واقعات عاجل رسیده گی کرده نمیتوانیم مردم عامی که روزانه به شفاخانه ها میآیند ما نخواهیم توانست تا کمک های صحی را به شکل استندارد به آنها انجام دهیم. ”

 

مسوولان شفاخانه عاجل ابن سینا در شهر کابل نیز میگویند که این شفاخانه درمواقع عاجل ظرفیت پذیرش 60 تن از مجروحین را دریک وقت دارد.

 

اما آنان دراین شفاخانه ازکمبود پرسونل صحی به ویژه پرستاران مسلکی شکایت دارند.

 

اما وزارت مالیه افغانستان میگوید که درنظراست تا امسال ازسوی بانک جهانی یک اعشاریه یک میلیارد افغانی برای تقویت سکتورصحبت دریافت کنند.

 

اجمل عبدالرحیمزی سخنگوی این وزارت گفت:

 

” کوشش کردیم تا وقتی که این پول برای ما میرسد وازاینکه وزارت صحت عامه با کدام مشکل روبرو نشود در حدود 400 میلیون افغانی را درداخل بودجه خود صحت عامه تعدیل کردیم و اینها میتوانند ازاین مقدارپول استفاده کنند. ”

 

با این همه شماری از باشنده گان کابل تاکید میکنند که حکومت باید تدابیرلازم را درمواقع عاجل روی دست گیرد تا خانواده ها نگران عرضه خدمات صحی بی کیفیت وتامین هزینه های سنگین دارو و درمان برای بیماران شان نباشند.

 

فضل احمد وسید ابراهیم چنین گفتند:

 

” انتحار و انفجاری که حالا دریکی ازمناطق افغانستان صورت میگیرد ومریضانی که دریکی ازشفاخانه ها انتقال میشوند با مشکلات زیادی روبروهستند ازجمله در نبود بستر اضافه برای مریض وکمبود موترهای امبولانس که بتواند مریضان را انتقال دهد. ”

 

” همه این توقع را از وزارت صحبت عامه دارند که در هر منطقه یک نماینده گی ایجاد شود تا قبل از انتقال زخمیان به شفاخانه در همانجا به آنان کمک های عاجل صورت گیرید. ”

 

اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که شفاخانه های موجود کشور میتواند در مواقع عاجل به متضررین این گونه رویداد ها رسیده گی کنند.

 

وحید الله مایارسخنگوی این وزارت گفت:

 

” ما به صورت کل وارد های جداگانه در شفاخانه های مختلف داریم. صحت طفل وارد جراحی و ارتوپیدی دارد، وزیر اکبر خانه وارد جراحی و ارتوپیدی دارد، عاجل ابن سینا بخش جراحی اعصاب هم دارد و در کنار اینکه خدمات عاجل ادویه و جراحی عمومی عرضه میکند در مجموع بسترهای فعالی که به چنین مریضان است به بیش از هزاران بستر میرسند. ”

 

مسوولان وزارت صحت عامه درحالی ازآماده گی برای مقابله با حالات اضطراری ورسیده گی به موقع به مریضان، سخن میگویند که پیش ازاین بارها از بی توجهی شماری از داکتران و پرستاران شفاخانه ها در قبال بیماران شکایت های مطرح شده است.