افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 5 آوریل , 2018 لینک کوتاه خبر :

طرح ایجاد صندوق قرضه‌دهی برای معلمین تصویب شد

اشرف غنی

کابینه، طرح ایجاد صندوق قرضه‌دهی برای معلمین را تصویب کرد.

جلسۀ کابینه، تحت ریاست رییس‌جمهور محمد اشرف غنی روز گذشته در قصر چهارچنار ارگ ریاست‌جمهوری دایر گردید.

طبق اجندا، معین مسلکی وزارت عدلیه طرح مقررۀ آرشیف اسناد سیاست خارجی را که در کمیتۀ قوانین به داخل (۶) فصل و (۲۱) ماده مورد تائید قرار گرفته بود، به جلسه مطرح کرد.

وی افزود که هدف این طرح حراست از اسناد سیاست خارجی به عنوان ارزش‌های تاریخی کشور، جمع‌آوری، تصنیف، ثبت و نگهداری اسناد متذکره و فراهم‌ نمودن زمینۀ دسترسی به این اسناد برای متقاضیان به منظور تحقیقات علمی می‌باشد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح مقررۀ آرشیف اسناد سیاست خارجی را مورد تصویب قرارداد و وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را با در نظرداشت تذکرات جلسه، تصحیح و نهائی سازد.

متعاقباً، معین مسلکی وزارت عدلیه طرح مقررۀ تنظیم امور امتحان کانکور را به جلسه ارائه نموده، افزود که این مقرره ابتدا تحت نام مقرره حق الزحمۀ اعضای کمیتۀ امتحان کانکور به جلسه کابینه مطرح کرد که طبق هدایت فقرۀ (۶) مصوبۀ شماره (۲) مورخ ۲۳ حمل ۱۳۹۶ کابینه در جلسۀ به اشتراک نهادهای ذیربط تحت نظر معاون دوم ریاست‌جمهوری مورد بازنگری قرار گرفته و با تغییرات در محتویات آن بداخل (۴) فصل و (۲۵) ماده تحت نام مقررۀ تنظیم امتحان کانکور، ترتیب گردیده است.

کابینه، طرح مقررۀ تنظیم امور امتحان کانکور را مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح متذکره را طبق تذکر جلسه، تصحیح و نهائی سازد.

به همین ترتیب، معین مسلکی وزارت عدلیه طرح مقررۀ پرورشگاه‌ها را که در جلسه کمیته قوانین به‌داخل (۵) فصل و (۳۴) ماده مورد تائید قرار گرفته به جلسه کرد.

وی اضافه کرد که هدف این مقرره را موضوعات چون تنظیم امور مربوط به پرورشگاه ها، مواظبت، مراقبت، اعاشه، اباته و فراهم نمودن زمینۀ آموزش و پرورش برای اطفال واجد شرایط و تامین امور نظارت از پرورشگاه‌ها، تشکیل می‌دهد.

کابینه، طرح مقررۀ پرورشگاه‌ها را مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح مذکور را با در نظر داشت تذکرات جلسه تصحیح و نهایی سازد.

بعداً وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین بتأسی از هدایت فقرۀ (۵) مصوبۀ شماره (۱۲) مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۶ کابینه، طرح اصلاحات بنیادی ریاست خزینۀ تقاعد را به جلسه ارایه کرد.

موصوف گفت که اهداف کلی طرح در برگیرندۀ اعادۀ حقوق متقاعدین در وقت معین و تلاش برای محو فساد، اصلاح ساختار تشکیلاتی، ایجاد یک میکانیزم کارا و خودکفایی تدریجی ریاست خزینه تقاعد و استرداد جایدادها و دارایی‌های آن ریاست، تکمیل روند بایومتریک در مرکز و تطبیق آن در ولایات کشور و پذیرایی از موج جدید متقاعدین، تبدیل‌نمودن خزینۀ تقاعد به مرجع واحد پرداخت‌های مصؤنیت اجتماعی طبق سند ANPDF تحت عنوان کاهش فقر و شمولیت اجتماعی و پوشش سکتور خصوصی می‌باشد.

کابینه، بعد از بحث همه‌جانبه طرح اصلاحات بنیادی ریاست خزینۀ تقاعد را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، به وزارت‌ها و ادارات ذیربط جهت اصلاح بهتر امور خزینۀ تقاعد وظایف مشخص محول نمود.

در ادامه، معین مالی وزارت مالیه بتأسی از هدایت فقرۀ (۱۳) مصوبۀ شماره (۱۵) مورخ ۸/۹/۱۳۹۶ کابینه، طرح اصلاحی پالیسی تقاعد را که به هدف بهبود در تداوم یا ثبات مالی سیستم تقاعد، توانایی مالی سیستم تقاعد در کوتاه‌مدت و درازمدت، تاسیس صندوق تقاعد عامه در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه و ارایۀ رهنمودهای استراتیژیک به منظور گسترش خدمات تقاعد برای کارمندان سکتور خصوصی ترتیب گردیده است به جلسه مطرح نمود.

همچنان وی دو گزینۀ اصلاحی را توأم با مزایا و نواقص آن جهت بیرون‌رفت از حالت فعلی به جلسه کابینه پیشنهاد نمود.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه طرح گزینۀ اولی اصلاحی پالیسی تقاعد را که در بر گیرندۀ کاهش نرخ ضریب تقاعد برای هرسال، حذف ضریب اضافی برای ۱۰ سال اول خدمت، افزایش نرخ سهمیأ کارمندان، افزودی حقوق تقاعد سالانه به (۱.۵) فیصد برای ۱۰ سال اول، استفادۀ این گزینه برای اشخاصی که بعد از تصویب این طرح به تقاعد سوق می‌گردند و سایر موضوعات مرتبط می‌باشد با حذف سه فیصد جریمه مندرج گزینه متذکره، مورد تائید قرار داده، به ارگان‌های دولتی ذیربط وظایف مشخص محول نمود.

متعاقباً، سرپرست وزارت معارف طرح ایجاد صندوق قرضه‌دهی برای معلمین را به جلسه مطرح نموده، گفت که وزارت معارف از بودجه موجود خویش صندوق قرضه‌دهی برای معلمین بی‌بضاعت را با وجوه مبلغ پنج میلیون افغانی ترتیب که قرضه پرداخت شده در جریان یک سال دوباره از معاشات آنها وضع می‌گردد، همچنان در راستای تقویت این صندوق و جهت انگیزه و روحیۀ کمک به معلمین، اعضای رهبری وزارت معارف (۲۰) فیصد معاش یک ماهۀ خویش را که حاوی مبلغ پنجصد هزار افغانی می‌شود، به این صندوق پرداخته اند.

کابینه، طرح ایجاد صندوق قرضه دهی برای معلمین را مورد تصویب قرار داده و غرض ارج‌گذاری به مقام والای معلم و رفع مشکلات اقتصادی قشر روشنگر جامعه، رییس‌جمهور غنی مبلغ (۲) میلیون افغانی را از پول شخصی خویش به این صندوق کمک نمود و اعضای کابینه توافق نمودند تا (۲۰) فیصد از معاش یک ماهۀ آنان و معینان وزارت‌خانه‌ها جهت تمویل این صندوق پرداخت شود، همچنان کابینه، وزارت مالیه را موظف نمود تا مبلغ (۱۵) میلیون افغانی را از سرجمع بودجۀ وزارت معارف به صندوق متذکره انتقال دهد.

سپس، رییس ادارۀ اراضی افغانستان انتقال موازی (۲۵) جریب زمین دولتی واقع شهر کندز جهت اعمار شفاخانه ۵۰ بستر استندرد سازی ارتوپیدی، موازی (۲۶۰۰) متر مربع زمین دولتی واقع ولسوالی میرامور ولایت دایکندی جهت اعمار مسجد شریف، موازی (۵)جریب و (۶) بسوه و (۱۲) بسواسه زمین دولتی واقع مرکز ولایت غزنی جهت اعمار تعمیر مکتب آزاد خان، موازی (۳۰) جریب زمین دولتی واقع قریه ده طاهر ولسوالی کامه ولایت ننگرهار غرض اعمار تعمیر لیسه مسلکی زراعت، موازی (۵۰۰) جریب زمین دولتی واقع ساحۀ چشمه شفاء ولسوالی دهدادی ولایت بلخ غرض احداث فارم تحقیقاتی للمی و موازی (۴۵) جریب زمین دولتی واقع ولایت هرات جهت احداث سب‌استیشن برق در ولسوالی‌های چشت شریف، پشتون زرغون و اوبه ولایت هرات به وزارت مالیه را به جلسه پیشکش نمود که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

در ادامه، موصوف انتقال موازی (۳۰۰) جریب زمین واقع تپۀ احمد بیگ ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به وزارت مالیه جهت توزیع نمرات رهایشی برای ورثه شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی را به جلسه مطرح نمود.

کابینه ضمن تائید انتقال زمین متذکره تصریح نمود تا توزیع نمرات رهایشی پس از ترتیب یک میکانیزم واضح نظارتی، دقت در تثبیت ورثه پس از معلومات دقیق از سوی وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی صورت گیرد.

متعاقباً، معین مالی وزارت مالیه پیشنهاد آن وزارت مبنی بر افزودی مبلغ (۸.۸۱) میلیارد افغانی در بودجۀ عادی و مبلغ (۷.۱۴) میلیارد افغانی در بودجه انکشافی به قسم ضمیمه بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۷ را به جلسه ارائه کرد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

بعداً، رییس ادارۀ ارگان‌های‌ محل بر حسب هدایت شفاهی رییس‌جمهور کشور، موضوع اولویت‌دادن درتطبیق پروژه‌های انکشافی در ولایات سردسیر از لحاظ زمانی را به جلسه مطرح نمود.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا پروژه‌های انکشافی خویش در ولایات سردسیر را اولویت‌داده و در تطبیق آن اقدام نمایند.

در اخیر، هفت مورد معاهدات بین‌المللی توسط معین سیاسی امور خارجه به جلسه مطرح شد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

 

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار