- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

صادرات نیروی کار افغانستان به هند و چین!

ارگ

 

رئیس جمهور می گوید که حکومت مصمم است تا شماری از افراد بی‌بضاعت را برای کسب آموزش و مهارت‌ها به چین و هند بفرستد!

 

رئیس جمهور افغانستان می‌گوید در بخش بلند بردن قوای بشری در این کشور باید تغییرات اساسی وارد شود.

 

در خبرنامه ارگ آمده که محمد اشرف غنی در جلسه شورای عالی منابع بشری دیروز گفته است که در پانزده سال گذشته به افراد بی‌بضاعت در افغانستان توجه نشده‌است.

 

در ادامه به نقل از وی آمده که حکومت مصمم است تا شماری از افراد بی‌بضاعت را

 

برای کسب آموزش و مهارت‌ها به چین و هند بفرستد.

 

آقای غنی گفته که به دلیل کمبود نیروی مسلکی در کشور در حال حاضر شصت هزار کارگر خارجی در افغانستان مصروف کار اند.