- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

شکایت شهروندان کابل از آلوده گی هوا

بیشتر این شهروندان می گویند که آلوده گی محیط زیست باعث افزایش بیماری در شهر کابل شده است.

 

شهروندان شهر کابل از افزایش بیماری ها در اثر آلوده گی هوا و محیط زیست شکایت دارند و می گویند که حکومت برای بهتر شدن هوای کابل و پاکسازی محیط زیست تا اکنون توجه جدی نکرده است.

 

 

یکتن از پایوازان در شفاخانه وزیر اکبر خان از این ناحیه شکایت دارد و میگوید:

 

” هوا بسیار خراب است موتر ها دود میکنند بیماران به شفاخانه ها زیاد میایند اما مردم هم باید با دولت همکاری کنند. ”

 

بیشتر این شهروندان علت افزایش آلوده گی هوا در کشور را ازدیاد و تجمع کثافات در مناطق بودوباش و همچنان سرک های خامه میدانند و می گویند همین عوامل باعث افزایش مریضی و امراض گوناگون شده است.

 

شهروندان کابل از حکومت میخواهند که به سرسبزی و سرک های خراب شهر کابل توجه جدی داشته باشد تا از افزایش بیشتر امراض در این شهر جلوگیری بعمل آید:

 

” آلوده گی هوا است گرد وخاک بسیار شده البته این مشکل از سرک های خامه است و باید شاروالی کار کند تا اطفال بیشتر مریض نشوند، مشکلات تمامش از دست آلودگی هوا است. ”

 

اما مقامات اداره محیط زیست افغانستان می گویند که از پنچ سال به این سو مبارزه علیه شفاف سازی هوای شهر کابل ادامه دارد و می افزایند که این پروسه به منابع مالی بیشتر دارد.

 

غلام محمد ملکیار معین ادارۀ محیط زیست افغانستان دراین مورد گفت:

 

” طبعاً کنترول آلوده گی هوا یک کار دوام دار است و هر روز نیاز به تدابیر جدی تر دارد کار های بسیار زیاد در این بخش صورت گرفته اما به شکل که قناعت همه را فراهم بسازد و بتوانیم هوای با کیفیت داشته باشیم به منابع بسیار زیاد ضرورت دارد. ”

 

تعدادی از مردم آلوده گی هوای کابل را از ناحیه استفاده از تیل بی کیفیت موتر ها میدانند اما تعدادی بدین باور اند که باید باشنده گان شهر نیز در پاک ساختن هوای کابل با دولت همکار بوده و در پاک نگهداشتن محیط زیست همکاری کنند.