- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

شصت و نهمین جلسه نوبتی کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن برگزار شد

وزارت امور زنان

 

شصت و نهمین جلسه نوبتی کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن، تحت ریاست وزیر امور زنان، در تالار سینما ذینب وزارت امور زنان برگزار شد.

 

هدف از تدویر این جلسه، ارائه توضیحات روی اسناد تولدات و برخی تصامیم در مورد الزامیت آنها و اتخاذ تصامیم در مورد قضایای خشونت های اخیر در کشور، عنوان شده است.

در نخست خانم دلبر نظری، اشتراک کنندگان را خوش آمدید گفته وسخنان افتتاحیه خویش رابا تقبیح نمودن خشونت های اخیر که در کشور انجام یافته آغاز و خواهان ارایه گزارش از تصامیم جلسات قبلی گردید.

 

متعاقباٌ خانم سپوژمی وردک، معین پالسی و مسلکی وزارت امور زنان در مورد نهایی سازی طرح کاهش خشونت و دسترسی زنان به عدالت، که به مقام ریاست اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد می گردد معلومات ارائه نموده و خواهان نظریات اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان نسبت به بهتر شدن طرح متذکره شدند.

 

در این نشست خانم سپوژمی وردک، معین مسلکی و پالسی وزارت امور زنان، داکتر ناجیه طارق، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، روح الله قاریزاده، رییس ریاست مستقل انجمن وکلای مدافع افغانستان، نوریه حقنگر، آمر امور زنان ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، پروین رحیمی، رئیس سارنوالی مبارزه با خشونت علیه زن، سید عبدالغفار سید زاده، معاون جرایم جنایی وزارت امور داخله، عزیزه عدالتخواه، رئیس امور حقوقی وزارت امور زنان، رقیه علوی و شکیبا سیفی مشاورین بخش حقوقی وزات امور زنان وبرخی از نماینده های وزارت خانه ها نیز حضور داشتند.

 

 

در اخیر الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان از اشتراک کنند گان جلسه ابراز قدردانی نموده تأکید ورزیدند که اعضای این کمیسیون باید در تصامیم گرفته شده توجه جدی نمایند و ایشان نیز خوهان موفقیت بیشتر کاری شان گردیدند.