- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سیستم ناکام حکومتداری شهری عامل رنج مردم است!

غنی

 

روز گذشته رئیس جمهور در دومین کنفرانس ملی شاروالان افغانستان در کابل گفت: افغان ها از سیستم ناکام حکومتداری شهری رنج می‌برند…

 

آقای غنی از شاروالان خواست تا تغییرات مثبت را ایجاد کرده و اعتماد مردم را جلب کنند.

 

این در حالیست که شاروالی های شماری شهرها بشمول شهر کابل از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.