- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سندفراغت 58 پولیس در پکتیکا امضا شد.

والی پکتیکا گفت: 58 پولیس، 4 ماه در بخش های مختلف نظامی، آموزش مسلکی را سپری کردند و به حیث ساتنمن در مناطق مختلف این ولایت به وظیفه گماشته خواهند شد.

این افراد پس از آموزش های مسلکی از مرکز تربیتی پولیس پکتیکا سند فراغت به دست آوردند.