- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سرپرست دادگاه عالی در کمین خلاف و اختلاس

عبدالرشيد راشد كه از بخت و طالع و روابط نزديك شخصي اش با اشرف غني نه كفايت و علميت اين روز ها سرپرست دادگاه عالی شده اخلاق اش خشن تر و غرورش دوبرابر شده است.

 

همان روزي كه از طرف ريس جمهور سرپرست تعيین شد، دفتر قاضي القضات سابق را حمله ور شده و به آنجا نقل مكان كرد. وقتي تلفون مي آيد خود را قاضي القضات خطاب مي كند در حاليكه فقط سرپرست رياست است.

 

از همان روز نخست پسر امريكايي اش را مشاور ارشد خود تعيین نموده و در هر ديدار و جلسه رسمي وي را در پهلوي خود مي نشاند در حاليكه اين عمل غير قانوني بوده و مغاير با نورم و پروتكل هاي رسمي دادگاه عالی است.

 

در مجالس پوهاند عظيمي هميشه آمر عمومي داكتر عطایي و آقاي كاموي حضور داشتند نه اعضاي خانوادهءً شان.

 

از اين بدتر اينكه خانم آقاي راشد به دفتر آمده و به خانه سامان امر مي كند كه كيك را براي مهمانان خارجي بايد اين قسم و يا ان قسم ببريد. به گفته زير دستان اين شخص حتي در مسایل رسمي و حقوقي از بي بي حاجي يعني خانم اش نظر مي خواهد كه اين خيلي تكان دهنده است.

 

پسر اين شخص برايش نظر حقوقي مي دهد و براي پدرش يك بيوگرافي آنچناني نوشته كه گويي اين شخص لقمان حكيم دادگاه عالی است. در حاليكه قرار اطلاعات، بيشتر كار هاي وي صحت ندارد.

 

مثلاً راشد هيچ وقت در كمیسيون قانون أساسي نبوده است و كار ننموده و أصلاً فرد كليدي در دادگاه عالی به شمار نمي رود. به همه ما كه در ين نهاد كار مي كنيم معلوم است كه راشد فرد مطرح در شوراي عالي نبوده و چندان علميتي ندارد و در جلسات قضایي حرفي براي گفتن ندارد.

 

نا گفته نماند كه اتهاماتي هم فضاي دادگاه عالی را گرفته بود كه از چندين قضيه از مردم رشوت گرفته تا قضيه را به نفع شان از شوراي عالي طَي مراحل كند.

قرار شنيدن اين روز ها هوش و گوشش طرف خانه است كه پوهاند عظيمي در آنجا زندگي مي كند تا وي را از خانه وزير اكبر خان بيرون كشيده و خودش آنجا نقل مكان كند.

 

نا گفته نماند كه عبدالسلام عظيمي اين شخص را به دادگاه عالی آورد كه حالا مار آستين اش شده.

حتماً ريس جمهور دلش را آرام كرده و گفته كه تو قاضي القضات مي شوي.!!

اگر اين چنين باشد خدا بر سر ما بيچاره ها و عارضين رحم كند. راشد شايسته اين مقام نبوده و نخواهد بود. چون كه وي از روي روابط عضو دادگاه عالی شده نه لياقت و اهليت و حالا هم از روي روابط با ريیس جمهور سر پرست شده و به همه مي گويد كه قاضي القضات است.

 

يك ریيس بايد از يك اخلاق نيكو و آرامش با زير دستان خود كار گيرد نه از زشتي و خشونت.

يك قاضي بايد قانون را والاتر از خودش و جيبش قرار دهد و به فكر جيب و كمايي پول و خانه وزير اكبر خاني براي خودش نباشد.

از دفتر رسمي و بيت المال براي خود و فاميل خود استفاده جويي نكند.

 

محمد ب

از ماموران دادگاه عالی