- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سرنوشت جنگ افزارهای حزب اسلامی چه خواهد شد؟

حزب اسلامی

 

درحالیکه موافقت نامه حزب اسلامی با حکومت افغانستان نهایی شده است، اما در این سند در باره واگذاری جنگ افزار ومهمات این حزب به حکومت، هیچ اشاره یی نشده است.

 

درهمین حال شهروندان کشور کم توجهی حکومت را در راستای گرد آوری جنگ افزارهای حزب اسلامی پس از پیوستن این حزب به روند صلح پرسش برانگیزمی دانند.

 

باورها براین استند که حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هنوزهم صدها انبار جنگ افزار ومهمات دربخش های گونه گون کشور دارد.

 

اکنون که حزب اسلامی درآستانه پیوستن به روند صلح است اما در این سند در باره سرنوشت جنگ افزارهای سبک و سنگین افراد این گروه چیزی گفته نشده است، کاری که واکنش های تندی را برانگیخته است.

 

صدیق پتمن آگاه امورسیاسی می گوید:” من فکر می کنم که این یک مسأله مهم است و بربنیاد قانون اساسی اگر حزب اسلامی با حکومت یکجا می شود، باید جنگ افزارهایش را به حکومت تسلیم کند.”

 

فاروق مجروح عضو مجلس نماینده گان می گوید:” این مسأله یک نگرانی جدی است اگر هر گروه مخالف مسلح به روند صلح یکجا می شود، یک نیاز جدی است که باید در گام نخست سلاح های سبک و سنگین شان را تسلیم کنند تا فرصتی برای دست بردن دوباره به جنگ افزار نداشته باشند.”

 

مردم نیز ازحکومت می خواهند که درکار گرد آوری جنگ افزارومهمات حزب اسلامی جدی باشد.

 

میرزاد یکی از باشنده کابل می گوید:”خواست مردم این است که حزب اسلامی اگر به روند صلح یکجا می شود، باید بربنیاد قانون اساسی سلاح های شان را تسلیم کنند در غیر آن، این کار سودی نخواهد داشت.”

 

اما پاسخ دولت به این نگرانی شهروندان کشور و آگاهان سیاسی چه است؟

 

دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید:” دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور:

 

هر گروه مسلح به شمول حزب اسلامی که شامل روند صلح می شود، بدون شک که صلاح های آنان به روند دایاگ تسلیم داده می شوند.”

 

پیش نویس موافقت نامه شورای عالی صلح، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، سه فصل و بیست و پنج ماده دارد، در موافقت نامه تأکید شده است که درصورت خلاف ورزی هر طرف از بندهای توافق شده، دو طرف با مشوره و گفت و گوهای دوستانه، مشکلات را حل خواهند کرد.