- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ساخت بسته های انفجاری در افغانستان توسط داعش + عکس

انفجار افغانستان [1]

گروه تروریستی داعش بتازه گی عکس هایی را منتشر نموده که در آن از مراحل ساخت بسته انفجاری عکس گرفته اند!

تصاویری از طرز ساخت بسته های انفجاری توسط تروریست های داعشی در فابریکه های شان در افغانستان!

ساخت بسته انفجاری داعش افغانستان (1) [2]

ساخت بسته انفجاری داعش افغانستان (2) [3]

ساخت بسته انفجاری داعش افغانستان (3) [4]

ساخت بسته انفجاری داعش افغانستان (4) [5]