- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

ساختار حکومت سابق بر پایه تعاملات قومی

شکی در این نیست که ساختار حکومت سابق و لاحق این کشور، براساس تعاملات قومی استوار بوده و هر مقام ذی صلاحی خصوصا در سطوح عالی حکومت، اکثر کنش ها و واکنش های شان قومی بوده و هر که امده ترجیح اول رضایت قومش بوده است.

برای نخبگان قوم هزاره تا دیروز، اگر کار در حکومت امر ممنوعه و ناممکن می نمود، امروزه این امر به یک آزمون خطیر و جنجال آفرینی تبدیل شده که اگر منحیث یک فرصت کاری با حفظ تعهد به مردم کار شود، می تواند یک فرصت طلایی برای قوم و وطن باشد و در در صورت کم کاری و محافظه کاری، یک ضربه جبران ناپذیر و روسیاهی به قوم و کشور.

مشکل اما در اینجا است که یک رجل حکومتی هزاره معاصر، به همان پیمانه که پاسخگوی تعهدات و مطالبات مشروع قومی است به همان میزان مورد فشار محدودیت ها از آدرس دیگران و جمع بین این دو جبهه متناقض کاری است دشوار و بسا ناممکن و از همین رو هزاره مامور نظام اگر از آدرس قوم متهم به بزدلی، محافظه کاری و پشت کردن به منافع مردم و قوم است ، از آدرس مقابل، عنصر قوم گرا، متعصب و نا متعهد به منافع ملی.

شکی در این نیست که ساختار حکومت سابق و لاحق این کشور، براساس تعاملات قومی استوار بوده و هر مقام ذی صلاحی خصوصا در سطوح عالی حکومت، اکثر کنش ها و واکنش های شان قومی بوده و هر که امده ترجیح اول رضایت قومش بوده است، اما بدی بخت حکومتی هزاره این است که اولا هنوز این واقعیت تلخ بر ملا نشده که رجال حکومتی هزاره دارای صلاحیت های لازم کاری حد اقل درین دوره نبوده و ثانیا رجال حکومتی هزاره بنا برصداقت و امانت داری تلاش اعظم نموده اند که از آدرس حاشیه وبرچسب قومی کنار روند و مهمتر اینکه بنیاد شالوده حکومت قومی را با ارایه عملکرد های بهتر و معقول تر انسانی و ملی سازند.

با و صف این، نظر به رشد فرهنگی هزاره ها و علاقمندی شدید مردم به تعقیب کارهای رجال سیاسی و قومی، ظرفیت نقد و تبادل نظر به حد قابل ملاحظه ای بالا رفته و فضای جدید مطبوعات و رسانه های جمعی هم به نقد و دیالوگ نسل جوان کمک نموده که اگر فضای تعقل و واقع نگری براحساسات غالب شود می تواند در بالندگی قوم و تاثیر گذاری بالای عمل رهبران تاثیر گزار باشد اما انچه حقیر را وادار به چنین سیاهه نمود افراط در نقادی و گسیل اتهام های روا و بسار ناروا به ادرس یک عده دوستانی است که انصافا مایه دلسردی و حتی مایه شرم ساری است.

کافی است به یک پیام و نظر کدام شخص حکومتی در رسانه نظر اندازی شود و سیل از دو و دشنام های که گاه از منطق بدور بوده و حتی فضای رسانه ای را بگونه ضیق نموده که بسیاری از رجال حکومتی نتوانند از کار و عمل و نظر خویش چیزی بگویند و نمونه ها در مجالس، رسانه های جمعی امروزه فراوان اند.

شک نیست که عملکردهای متعصبانه و فاشیستی برخی از حلقات درون حکومت، در قسمت کم کاری در مناطق مرکز، تعییات مقام های حکومتی از وزرا، روسا، والیان و… و بی اعتنایی نسبت به سرنوشت عامه خصوما گروگان گیری های اخیر زابل و مسافران جاغوری، مالستان تا فجایع جلریز ودای چوپان همانگونه که خط قرمز موضع مردم با حکومت بوده، عمده ترین دغدغه رجال هزارگی درون حکومت بوده اما اینکه چرا کار فراخور رضایت قوم نشده می توان برای آن دلیل واضح ارایه نمود. ناتوانی و ضعف زعمای حکومت، غلبه فضای قومیت براراده حکام، سازماندهی حساسیت های قومی از درون و بیرون، رقابت های منطقه برای حاشیه راندن قوم خاص و… حتی عدم همصدایی و انسجام میان خودی ها و رقابت منفی احزاب و رهبران عمده ترین عوامل قضایا اند.

نیل به اوتوریته لازم سیاسی، اقتصادی و نظامی برای قوم، مطمنا بدیهی ترین آرمان مشترک حکومتی های هزاره با مردم و یگانه وجه مشترک همه کوشش ها است اما، در یک مقطع تاریخی کوتاه چنین کاری شدنی است، با پراکندگی و نفاق احزاب و اعاظم می شود و مهمتر با هیاهو و اتهام زنی و ختم هر جنایت اجنبی به پای نیروهای خودی می شود؟
این قلم باوصف قبول برخی کم کاری های خویش اما ازنیات نیک پاک اکثر بزرگان دورن نظام از سطوح عالی تا دانی دفاع نموده و هریک را سزاوار حمایت و نقد منصفانه می دانم به شرط اینکه توقعات در ترازوی صلاحیت و محدودیت های سیاسی، اداری و حکومتی سنجش شود و درکنار نقد آگاهانه و صریح حمایت ها و تشویق های علاوه شود چنانچه در آدرس دیگران نمونه های واضح مشهود است.

در نهایت بیم آن می رود که با تداوم چنین فضای تخریب خودی و تضییق بیرونی، همان حداقل جرات ها و فرصت ها هم هدر رود و در صورت عدم رعایت مرزبندی خدمت و خیانت، تعهد و بی قیدی، جسارت و معامله گری انگیزه حکومتی شدن در میان نخبگان جامعه از بین رود و باحاشیه راندن دوستان متعهد، آب به آسیاب بد خواهان و نفاق افکنان نشسته در کمین قوم ریخته شود.

و آخر كلام به خاطر اقناع و رضایت تمامیت منقدان قومی، پیشنهاد میكنم اگر با كنار رفتن چند مهره غریب قوم درد لا علاج مردم دوا می شود، حاضر هستم در یک فیصله پیشنهاد بایكوت حكومتی بودن را از خویش آغاز نمایم تا زمینه خدمت برای بهترانی دیگر فراهم شود.