- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رییس شورای عالی صلح وارد هرات شد

[1]

محمد کریم خلیلی درمیدان هوایی ازسوی محمد آصف رحیمی والی هرات وشماری ازمقامات ومتنفذین مورد استقبال قرار گرفت.

خلیلی درنظردارد تا در روزهای آینده بااقشارمختلف مردم دیدار نماید.

شرکت درهمایش صلح، مراسم گرامیداشت ازسالگرد شهادت عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت و دیدار با اعضای شورای ولایتی صلح ازدیگربرنامه های سفررییس شورای عالی صلح، به ولایت هرات میباشد.