- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رییس جمهور کرزی به اروپا می رود

[1]

رئیس جمهور کرزی به زودی به هدف امضای پیمان استراتژیک با چند کشور اروپایی همراه با هیأتی بلند پایه به اروپا سفر می کند.

ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در این سفر پیمان استراتژیک با کشورهای بریتانیا ، فرانسه و ایتالیا به امضا می رساند.

به گفته ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری این پیمان بخش های مختلف از جمله اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی را در بر خواهد داشت.