- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

روساء سکتور زراعت گزارش کارشان را ارائه دادند

جلسه هئیت رهبری با ریاست اسد الله ضمیر و با اشتراک معین مالی و اداری، رئیس عمومی ترویج و سرپرست معینیت مسکلی  و روساء سکتور زراعت دایر شد.

در این جلسه روساء اشتراک کننده گزارش کارکردهای یک ماه خویش را به تشریح گرفته و فعالیت های انجام شده در پروژه کانال ننگرهار،  کمربند سبز کابل، ساخت و سازشبکه های آبیاری، احداث باغ ها، غله جات، مالداری، تجهیز کلینیک های حیوانی و مصرف بودجه توضیحات ارائیه نمودند.

 

وزیر زراعت کشور پس از شنیدن توضیحات اشتراک کننده گان این نشست، دساتیر و رهنمود های لازم را جهت سرعت بخشیدن کارها صادر نمود.