- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

روز چهارشنبه در افغانستان نوروز اعلام شد

نوروز [1]

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین روز چهارشنبه را نوروز اعلام کرد.

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین روز چهارشنبه هفته جاری را نوروز و پنجشنبه را روز دهقان اعلام کرده است.

این وزارت با نشر اعلامیه‌ای، این دو روز را رخصتی عمومی اعلام کرده است.

این در حالی است که چند روز پیش وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین روز سه شنبه هفته جاری را نوروز و روز چهارشنبه را روز دهقان اعلام کرده بود.