- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

راه اندازی کمپاین آگاهی خدمات پولی موبایل توسط د افغانستان بانک

د افغانستان بانک کمپاین آگاهی دهی دو روزه را در مورد خدمات پولی از طریق موبایل آغاز کرد.

خلیل صدیق رئیس این بانک روز گذشته به خبرنگاران در کابل گفت که خدمات انتقال پول از یک شخص به شخصی دیگر، انتقال معاشات، پرداخت بل برق و ازدیاد کریدت از مواردی اند که شامل خدمات پولی از طریق موبایل صورت می گیرد.

او همچنان افزود که استفاده از این خدمات باعث افزایش شفافیت و کاهش فساد اداری در ادارات کشور خواهد شد.

از سوی دیگر ایمل مرجان معین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان میگوید که بر گسترش این خدمات برنامه ها روی دست گرفته شده است.