- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

راه اندازی ورکشاپ دو روزه توسط وزارت زراعت

%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%be

 

وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری به همکاری پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP) برای 50 تن از کارمندان بخش آبیاری 34 ولایت کشور ورکشاپ دو روزه را راه اندازی نمود .

 

محترم عبدالقدیر جواد معین مالی واداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، محترم پرویز احمد ناصری رئیس پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP)، محترم حسیب پایاب رئیس آبیاری، آقای عمرجان منگل سرپرست ریاست زراعت کابل، برخی از انجنیران مسلکی و شاملین دراختتامیه این ورکشاپ اشتراک ورزیده بودند.

 

هدف ورکشاپ  مذکور بلند بردن سطح ظرفیت کاری کارمندان و آشنایی با وسایل جدید زراعتی ازقبیل Current Meter ,Cut throat Flume  واستعمال Flow Tracker وهمچنان سروی تخنیکی آن ذریعه وسایل وتکنالوژی های مدرن، استعمال  Digital level درتطبیق پروژه ها وتعیین مقدار آب مورد نیاز نبات (Crops water Requirement) کمک های زیاد برای زارعین خواهند نمود. با این وسایل جدید از ضایعات آب در مزرعه جلوگیری  میشود وهمچنان اندازه گیری جریان آب و تثبیت آب در ولایات صورت خواهد گرفت.

 

این ورکشاپ به کمک مالی وتخنیکی پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP)دایر گردیده بود.

 

در پایان این ورکشاپ برای اشتراک کنندگان تصدیق نامه ها و وسایل نیز توزیع گردید.