- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رئیس عمومی انکشاف مهارت ها تعیین شد

سید احمدشاه صمدی

معین کار، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، سید احمدشاه صمدی را به حیث رئیس عمومی ریاست انکشاف مهارت ها رسماً معرفی کرد.

معین کار حین سخنرانی افزدوند: صمدی از طریق پروسه رقابت آزاد با کسب بلندترین نمره در این بست کامیاب گردیده که در پهلوی داشتن تحصیلات عالی و تجارب کاری؛ شخص کارفهم نیز میباشد همچنان صالحی؛ ریاست انکشاف مهارت ها را یکی از ریاست های مهم این وزارت دانسته و گماشتن آقای صمدی را در بست یاد شده کار بجا و درست خواند.

 

سپس احمدشاه صمدی با ابراز سپاس از هیئت رهبری وزارت کار، امور، اجتماعی، شهدا و معلولین، پروسه رقابت آزاد را یک پروسه شفاف خوانده  اضافه نمودند که در امتحان این بست با او رفتار مسلکی شده است و تعهد نمودند که با اراده راسخ با همکاران خویش یکجا مصدر خدمت به جامعه میگردند.

 

قابل یاد آوری است که احمدشاه صمدی تحصیلات عالی خویش را در رشته ادبیات پوهنتون کابل و مقطع ماستری خویش را در بخش پلانگذاری و انکشاف منابع بشری پوهنتون G.G.S.I.P.U کشور هندوستان به پایان رسانیده است و مدت شش ماه با مؤسسه BTRC در بخش ارتقای ظرفیت، یک سال در پروژه CBU و حدود نه سال در بخش های مختلف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به صفت آموزگار، آمر دیپارتمنت های منابع بشری، مدیریت و رهبری، انکشاف رهبری، معاون فعالیت های آموزشی، مسئول تطبیق برنامه های آموزشی، آمر دیپارتمنت مالی و تدارکات در انستیتیوت خدمات ملکی افغانستان ایفای وظیفه نموده است.