- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

رئیس جمهور گروگان گیری هموطنان بی گناه ما را در ولایت کندز تقبیح کرد

غنی

ارگ، کابل: محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه امروزی کابینه که در ارگ برگزار گردید، به شهادت رسانیدن و گروگان گیری هموطنان ملکی و بی گناه ما را در ولایت کندز، عمل خاینانه دانست و آنرا شدیداً تقبیح کرد.

رئیس جمهور گفت که به مجرد آگاهی از این حادثه، جلسه اضطراری امنیتی تدویر و به مقامات امنیتی و ملکی کشور هدایت اکید غرض رسیده گی به این حادثه و قربانیان آن داده است.

رئیس جمهور غنی گفت: “انجام این عمل در حقیقت قطاع الطریقی است و شخص اول طالبان که خود را عالم دین می گوید با این عمل نشان می دهد که از دین مبین اسلام و اساسات آن مطلقاً بی خبر است و کسانیکه قطاع الطریق می باشند در دین، قانون و عرف ما مستحق شدیدترین جزا اند و آنها فرار کرده نمی توانند به جزای اعمال شان خواهند رسید.”

رئیس جمهور از علمای دینی، رسانه ها، جامعه مدنی و شورای ملی خواست تا صدای رسای خویش را بخاطر تقبیح این عمل زشت بلند کنند.

این جنایت کاران در تبانی با تروریستان خارجی جهت تحقق اهداف بیگانه گان در کشتار بی رحمانه مردم بی گناه و ملکی مان دیروز در کندز و روز های قبل در هرات، پکتیا، ننگرهار، غزنی، کابل و سایر نقاط کشور، به دشمنی علیه مردم مان ادامه می دهند.

دولت افغانستان و نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی کشور، دستور واضح دارند تا در دفاع از مردم و از بین بردن کامل دشمنان مردم ما از هیچگونه تلاش دریغ نورزند. موفقیت آنها، در یک صف ایستادن تمامی مردم ما اعم از علما و روحانیون، نهاد های جامعه مدنی، رهبران و شخصیت های سیاسی کشور می باشد، تا هیچ گاهی برای این جانیان پشت جبهه را باز نگذاریم.

محمد اشرف غنی گفت: “به مسئولین مربوط هدایت داده است تا به خانواده های شهدای این حادثه کمک های عاجل نمایند.”

رئیس جمهور به وزیر امور داخله بخاطر امنیت بهتر شاهراه ها هدایت داد و از مسئولین وزارت ترانسپورت خواست تا در زمینه با وزارت امور داخله مشترکاً کار نمایند.