- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دیدار کرزی و احمدزی!

در این دیدار که در دفتر کار آقای کرزی صورت گرفت رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته که صلح اولین و مهمترین خواست مردم کشور است.

 

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با رئیس جمهور غنی صلح را نیاز اساسی مردم کشور خوانده است.

 

در خبرنامه دفتر حامد کرزی آمده است در این دیدار که در دفتر کار آقای کرزی صورت گرفت رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته که صلح اولین و مهمترین خواست مردم کشور است.

 

در ادامه آمده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به وی اطمینان داده که اعضای جدید شورای عالی صلح برنامه و پالیسی های قبلی را در رابطه به تأمین صلح در کشور دنبال می‌کنند.

 

آقای کرزی انتخاب پیر سید احمد گیلانی و کریم خلیلی را به حیث رئیس و معاون شورای عالی صلح کار مناسب دانسته است.

 

رئیس و اعضای جدید شورای عالی صلح افغانستان دو روز قبل از سوی رهبران حکومت وحدت ملی معرفی شدند.