- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دیدار صلاح الدین ربانی با سفیر دنمارک

جَکوب بریکس [1]

وزیر امور خارجه ی کشورمان، با جَکوب بریکس تینج سفیر دنمارک، در دفترِ کارش ملاقات نمود.

صلاح الدین ربانی دنمارک را دوستِ خوبِ افغانستان گفت، و بر پایداری روابط میان دو کشور تأکید کرد.

جَکوب بریکس تینج سفیر دنمارک، عضویتِ جمهوری اسلامی افغانستان در سازمانِ حقوق بشر را به وزیر امور خارجه تبریک گفت، و تعهدات دنمارک به افغانستان را پایدار خوانده و آماده گی ها برای تمدیدِ موافقتنامه ی همکاری های استراتیژیک میانِ دو کشور را تشریح کرد.

وزیر امور خارجه ی کشور، از کمک های دوامدارِ کشورِ دنمارک برای توسعه ی حکومت داری خوب، دموکراسی و به گونه ی خاص به آموزش و پرورش، و چاپِ نصاب تعلیمی برای وزارت معارف سپاسگزاری نمود.