- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

دیدار رئیس جمهور غنی با نمایندگان سکتور خصوصی و تجار ملی ولایت هرات

اشرف غنی

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز با نمایندگان سکتور خصوصی و تجار ملی ولایت هرات دیدار نمود.

در این دیدار که در مقر مقام ولایت تدویر یافت، ابتدا سعد خطیبی رئیس اتاق های تجارت، حمیدالله خادم رئیس اتحادیۀ صنعتگران و رئیس شورای مشورتی شاروالی به نمایندگی از دیگران صحبت کردند. آنان از توجه رئیس جمهور نسبت به برنامه های انکشافی و پروژه های بزرگ اقتصادی قدردانی نمودند.

نمایندگان سکتور خصوصی و تجار ملی نظریات و پیشنهادات شانرا در بخش های مختلف مخصوصاً افزایش قیمت صرفیه های برق، افزایش مالیات، تعیین ناظر در گمرکات، مسما شدن هفتۀ تحت نام حمایت از صنعت، تطبیق قوانین گمرکی بگونۀ یکسان و سراسری، جلوگیری از غصب زمین ها، کنترل دروازه های شهری و تکمیل کار اعمار سرک هرات چشت، با رئیس جمهور شریک ساختند.

آنان گفتند که نیاز است در ولایت هرات یک شفاخانۀ معیاری ساخته شود و سکتور خصوصی در این زمینۀ آمادۀ همکاری می باشد.

رئیس جمهور کشور پس از استماع صحبت های آنان گفت که حکومت از سکتور خصوصی و سرمایه گذاران حمایت همه جانبه مینماید و طرح های اقتصادی که از سوی آنان ارائه میگردد، در جلسۀ شورای عالی اقتصادی به بحث گرفته خواهد شد.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی تصریح کرد که مشکل بیمه در شورای عالی اقتصادی به بحث گرفته خواهد شد. وی اضافه کرد که روی میدان های هوایی عمدۀ کشور سرمایۀ گذاری میشود تا زمینۀ بهتر صادرات فراهم گردد.

رئیس جمهور غنی در خصوص مشکلات زیربنایی در شهرک صنعتی هرات گفت، ضرورت است که بررسی همه جانبه در زمینه صورت گیرد تا بر اساس آن تصمیم گرفته شود.

رئیس جمهور کشور در زمینۀ آوردن اصلاحات گفت، در آیندۀ نزدیک پروسۀ استخدام مخصوصاً در گمرکات بررسی خواهد شد، تا مشخص شود که چه کسانی بر اساس واسطه به کار گماشته شدند.

رئیس جمهور تأکید ورزید که برای چهار ادارۀ شاروالی در شهرهای عمدۀ کشور که افزایش عواید داشتند، بودجۀ اختصاصی فراهم میگردد که ولایت هرات نیز جز آن خواهد بود.

رئیس جمهور کشور علاوه کرد که جلوگیری از غصب زمین و بازگرداندن زمین های غصب شده، از وظایف عمدۀ والیان، قوماندانان امنیه و قول اردوها می باشد و در این راستا باید گام های جدی تر برداشته شود.