افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اجتماعی, اخبار, اقتصادی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 12 مارس , 2016 لینک کوتاه خبر :

دولت به روند بازسازی جاده ها بی توجه است

درحال حاضربخشی بزرگی ازجاده ها وشاهراه های بیرون شهری کشور به علت ها گونه گون ویران میشوند وحکومت هیچ برنامه برای حفظ ومراقبت ازاین جاده ها ندارد.

باوجود هزینه شدن بیش تر از چهار میلیارد دالر برای احداث جادهای بیرون شهری در کشور، بسیاری از این جاده ها هم اکنون در حال تخریب شدن است و دولت نتوانسته است این جادها را به گونه درست حفظ و مراقبت نماید.

شماری ازشهروندان کشورمیگویند که درحال حاضربخشی بزرگی ازجاده ها وشاهراه های بیرون شهری کشور به علت ها گونه گون ویران میشوند وحکومت هیچ برنامه برای حفظ ومراقبت ازاین جاده ها ندارد.

درهمین حال سخنگوی وزارت فواید عامه هرچند میپذیردکه درحال حاضربسیاری ازجاده های کشورنیازبه بازسازی وحفظ ومراقبت دارند اما تاکید میکند که این وزارت بودجه کافی برای حفظ ومراقبت جاده ها دراختیارندارد.

ساخت وساز جاده ها به ویژه جاده های بیرون شهری بزرگترین وپرهزینه ترین بخش ساختمانی درکشوراست که درسال های گذشته بیش ازچهارمیلیارد دالر کمک های جامعه جهانی درآنها هزینه شده است، گفته میشود که درچهارده سال گذشته تنها بیست وچهارهزار کیلومتر جاده بیرون شهری درچارچوب برنامه های فواید عامه درکشورساخته شده است، اما درحال حاضربخشی بزرگی ازاین جاده ها درحالت ویران شدن قراردارند.

ویس راننده درشاهراه کابل-تورخم میگوید:”ازچند سال است که این جاده ها تخریب شده میروند اما هیچ برنامه برای بازسازی آن وجود ندارد .”

محمد صادق راننده درشاهراه کابل-تورخم میگوید:”مشکلا جاده ها زیاد است وموترهای ما هم بسیار عوارض میکنند ازهمین روما هم بهای ترمیم موترها را برکرایه می افزایم اما درحقیقت جاده ها بسیار تخریب شده اند.”

شماری ازراننده گان وجود ناامنی ها،رفت وآمد موترهای با تناژبلند درشاهراه ها وساخت وساز غیرمعیاری شاهراه ها را ازعلت های تخریب زودهنگام وروزافزون این جاده ها میدانند.

آنان میگویند که درحال حاضرهیچ برنامه حفظ ومراقبت وجود ندارد وبا گذشت هرروززیربناهای ترانسپورت درکشورویران میشوند.

درهمین حال سخنگوی وزارت فواید عامه هرچند میپذیرد که بودجه کافی برای حفظ ومراقبت جاده ها را دراختیارندارند اما میگویند که دربرخی موارد تلاش جاده ها راحفظ ومراقبت میکنند.

مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه می گوید:” ما برنامه های را برای حفظ ومراقبت جاده ها داریم اما بسنده نیستند متعصفانه امسال هم دربودجه بجای هفت میلیاردافغانی برای حفظ ومراقبت جاده ها تنها یک میلیارد دالرتصویب شده است که بسیار کم است وما نمیتوانیم ازاین پول کم به همه جاده های ما که نیازبه بازسازی دارند برسیم.”

این درحالیست که گفته میشود درسال های گذشته به علت وجود فساد درشماری ازپیمان های ساخت جاده ها هزینه یک کیلومتر جاده درکشورتا چهارمیلیون دالررسید وبا وجود هزینه های بلند ساخت عمر این جاده ها بسیارکم بوده است.

شماری ازآگاهان جاده سازی درکشورمیگویند که درحال حاضربیشترین جاده های کشوربا گذشت سه تا پنج سال بدترازپیش ویران شده اند ونیازاست که این جاده ها دوباره به گونهء معیاری بازسازی شوند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار